As part of NTNU's increased focus on security, all users are now forced to enable and use Two-factor authentication.

Commit 2ae16f66 authored by Vegard Hellem's avatar Vegard Hellem
Browse files

update readme

parent 9a7ffef1
......@@ -2,7 +2,7 @@
NB: Dette eksempelprosjektet inneholder tester. Dette vil ikke ligge ved selve eksamensoppgaven.
Inspera er offisielt startsted for eksamen, og selv om det kan forekomme spørsmål der, så vil mesteparten av oppgaven, både oppgavetekst og materiale å bygge på, blir lagt ut på gitlab.stud.. Repoet her må lastes ned og importeres inn i Eclipse eller en annen IDE du er kjent med. Du anbefales å bruke samme IDE som du brukte på øvingene og til eksamensforberedelsene!
Inspera er offisielt startsted for eksamen, og selv om det kan forekomme spørsmål der, så vil oppgaven, både oppgavetekst og materiale å bygge på, blir lagt ut på gitlab.stud.. Repoet her må lastes ned og importeres inn i Eclipse eller en annen IDE du er kjent med. Du anbefales å bruke samme IDE som du brukte på øvingene og til eksamensforberedelsene!
*Nedlasting* og  *import* skjer enten ved å laste ned en zip-fil fra repo-sida på gitlab eller Inspera, eller ved å klone git-repoet. Samme zip-fil ligger også som element her på Bb. 
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment