As part of NTNU's increased focus on security, all users are now forced to enable and use Two-factor authentication.

Commit 250a0720 authored by Vegard Hellem's avatar Vegard Hellem
Browse files

Merge branch 'master' of gitlab.stud.idi.ntnu.no:tdt4100/v2021/exam-2021

parents 2ae16f66 da9917e2
......@@ -14,9 +14,7 @@ Ved  *import av zip-fil*, så skal veiviseren  **Import > Maven > Existing Mav
Oppgaven  *besvares* ved å bygge videre på kode-filene som er der, og fylle inn tekstsvar og evt. kommentarer til koden, f.eks. antakelser du gjør, i en separat md-fil som vil bli utlevert til eksamen
*Innlevering* gjøres ved å lage en zip-fil av prosjekt-mappa med  *alt* av innhold og laste den opp på Inspera, i oppgave-elementer som ligger der. Eksamenstiden er utvidet med 15 min for dette. Eclipse lar deg åpne prosjektmappa i filutforskeren ved å høyreklikke og velge **Show In** >  **System Explorer** og så skal du kunne høyreklikke på mappa der for å lage en zip-fil.
Eksamensrepoet på gitlab er allerede etablert med eksempelinnhold, slik at dere kan prøve det ut på forhånd, både nedlasting, import og det å lage zip-fil. Sørg for å prøve det ut i god tid før eksamensdagen, slik at dere kan gjenta det da. Vi kommer til å lukke ned repoet dagen før eksamen for å forberede det faktiske innholdet. Merk at hvis dere kloner repoet, i stedet for laste ned en zip-fil, så skal dere kunne bruke  **pull**-kommandoen, som på øvingsprosjektet, for å få tak i det ordentlige eksamensinnholdet. Men prøv også teknikken med å laste ned zip-fila og importere fra den, i tilfelle det blir git-krøll.
Eksamensrepoet her er allerede etablert med eksempelinnhold, slik at dere kan prøve det ut på forhånd, både nedlasting, import og det å lage zip-fil. Sørg for å prøve det ut i god tid før eksamensdagen, slik at dere kan gjenta det da. Vi kommer til å lukke ned repoet dagen før eksamen for å forberede det faktiske innholdet. Merk at hvis dere kloner repoet, i stedet for laste ned en zip-fil, så skal dere kunne bruke  **pull**-kommandoen, som på øvingsprosjektet, for å få tak i det ordentlige eksamensinnholdet. Men prøv også teknikken med å laste ned zip-fila og importere fra den, i tilfelle det blir git-krøll.
Når dere prøver ut oppsettet og så evt. satser på å bruke pull-kommandoen på eksamensdagen, så bør dere unngå å gjøre endringer i andre filer enn eksempelkode-filene. Ellers kan det bli git-konflikter. Vær i alle tilfeller klar for å importere på nytt fra zip-fila, som kan lastes ned.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment