Commit a2d618b7 authored by Sander Kvenild's avatar Sander Kvenild
Browse files

Formated values to be easier to work with

parent 28ca4012
[
{"Innlandet":[
{"navn":"Galdhøpiggen"},
{"høyde":2469}
]},
{"Vestland":[
{"navn":"Store Skagastølstinden"},
{"høyde":2405}
]},
{"Møre og Romsdal":[
{"navn":"Pyttegga"},
{"høyde":1999}
]},
{"Trøndelag":[
{"navn":"Storskrymten"},
{"høyde":1985}
]},
{"Viken":[
{"navn":"Folarskardnuten"},
{"høyde":1933}
]},
{"Nordland":[
{"navn":"Oksskolten"},
{"høyde":1915}
]},
{"Vestfold og Telemark":[
{"navn":"Gaustatoppen"},
{"høyde":1883}
]},
{"Troms og Finnmark":[
{"navn":"Jiehkkevárri"},
{"høyde":1834}
]},
{"Rogaland":[
{"navn":"Vassdalseggi"},
{"høyde":1658}
]},
{"Agder":[
{"navn":"Sæbyggjenuten"},
{"høyde":1507}
]},
{"Oslo":[
{"navn":"Kjerkeberget"},
{"høyde":630}
]}
{"fylke":"Innlandet","navn":"Galdhøpiggen","høyde":2469},
{"fylke":"Vestland","navn":"Store Skagastølstinden","høyde":2405},
{"fylke":"Møre og Romsdal","navn":"Pyttegga","høyde":1999},
{"fylke":"Trøndelag","navn":"Storskrymten","høyde":1985},
{"fylke":"Viken","navn":"Folarskardnuten","høyde":1933},
{"fylke":"Nordland","navn":"Oksskolten","høyde":1915},
{"fylke":"Vestfold og Telemark","navn":"Gaustatoppen","høyde":1883},
{"fylke":"Troms og Finnmark","navn":"Jiehkkevárri","høyde":1834},
{"fylke":"Rogaland","navn":"Vassdalseggi","høyde":1658},
{"fylke":"Agder","navn":"Sæbyggjenuten","høyde":1507},
{"fylke":"Oslo","navn":"Kjerkeberget","høyde":630}
]
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment