Commit ff2f8526 authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Update brukerhistorier.md

parent e1e07264
......@@ -4,7 +4,7 @@ Her samler vi brukerhistorier som har til hensikt å (av)dekke krav som systemet
Det finnes ulike former for brukerhistorier, med mer eller mindre stramme krav om form, her gjør vi det nokså uformelt,
men prøver å oppsummere hver av dem litt strukturert.
## Brukerhistorie 1 - handleliste
## Handleliste (us-1)
Som privatperson ønsker jeg å holde oversikt over og orden på det jeg skal handle,
så jeg er sikker på å få handlet det jeg trenger.
......@@ -26,7 +26,7 @@ Hvert punkt i handlelista trenger ikke å være mer enn en enkelt tekst, og de m
- huke av elementer
- gjenbruke gamle (avhukede) elementer
## Brukerhistorie 2 - ukas gjøremål
## Ukas gjøremål (us-2)
Som privatperson ønsker jeg å holde oversikt over og orden på gjøremål,
så jeg er sikker på å få gjort dem i tide.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment