Commit fa4d4dec authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Add new file

parent 2fcf46a8
# Brukerhistorier
Her samler vi brukerhistorier som har til hensikt å (av)dekke krav som systemet må tilfredsstille.
Det finnes ulike former for brukerhistorier, med mer eller mindre stramme krav om form, her gjør vi det nokså uformelt,
men prøver å oppsummere hver av dem litt strukturert.
## Brukerhistorie 1 - handleliste
Brukeren har behov for å lage en handleliste i forkant av en handletur og
så huke av underveis/etterpå hva som blir/ble handlet så en er sikker på at en får/har fått med alt.
Når en lager en handlelista, så er det kjekt å kunne gjenbruke tidligere avhukede elementer,
da en jo ofte handler de samme tingene på samme sted.
Hvert punkt i handlelista trenger ikke å være mer enn en enkelt tekst, og de må kunne hukes av og på.
### Viktig å kunne se
- når en handler: oversikt over hva som gjenstår å handle
- det en har handlet: ting man har handlet tidligere
### Viktig å kunne gjøre
- legge inn nye elementer
- huke av elementer
- gjenbruke gamle (avhukede) elementer
## Brukerhistorie - ukas gjøremål
Brukeren har behov for å notere ned ukas gjøremål og gjerne knytte en frist til enkeltelementer.
Elementer som ikke har en frist har implisitt samme frist som lista.
### Viktig å kunne se
- oversikt over hvilke gjøremål som må gjøres først pga. frist som har gått ut eller går ut snart
- hvor mange gjøremål som gjenstår
### Viktig å kunne gjøre
- legge inn nye nye elementer
- huke av elementer
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment