Commit 68d84b1d authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Oppdatert med mer om episodene

parent 162e4da7
......@@ -27,6 +27,16 @@ Så bygger vi ut og omstrukturerer når det trengs.
### Vår første utviklingsoppgave: Et enkelt API for todo-lister
Vi tar utgangspunkt i [brukerhistorie 1](brukerhistorier.md) og definerer to brukeroppgaver, én for API-et og én for GUI-et og begynner på API-et.
Vi tar utgangspunkt i [brukerhistorie 1](brukerhistorier.md) og definerer tre brukeroppgaver, én for API-et, en for JSON-basert tekstformat og én for GUI-et og begynner på API-et.
API-et består av to klasser, **TodoList** og **TodoItem**, hvor den første inneholder flere av den andre.
**TodoList** har metoder for å legge til, fjerne og hente ut TodoItem-elementer.
Det ble to episoder, episode 2 og 2b.
### JSON-basert tekstformat for handlelist-data
Vi bruker Jackson-biblioteket og implementerer serialisering- og deserialisering-klasser.
Det ble to episoder, episode 3 og 3b.
### Et enkelt JavaFX-GUI for todo-lista
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment