Commit 3a221a5c authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Update brukerhistorier.md

parent fa4d4dec
......@@ -23,7 +23,7 @@ Hvert punkt i handlelista trenger ikke å være mer enn en enkelt tekst, og de m
- huke av elementer
- gjenbruke gamle (avhukede) elementer
## Brukerhistorie - ukas gjøremål
## Brukerhistorie 2 - ukas gjøremål
Brukeren har behov for å notere ned ukas gjøremål og gjerne knytte en frist til enkeltelementer.
Elementer som ikke har en frist har implisitt samme frist som lista.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment