Commit 2fcf46a8 authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Update README.md

parent e02c72e5
......@@ -13,15 +13,16 @@ Her følger oversikt over arbeidet/episodene. Først er dette en plan, men etter
### Gitpodifisering av repoet
Planen er å bruke både gitpod og Eclipse til utvikling, hhv. en nettleserbasert og desktop-basert IDE.
Planen er å primært bruke gitpod til utvikling (selv om det kanskje ville vært mest praktisk for meg å bare bruke Eclipse).
Første trinn blir å "gitpodifisere" repoet, dvs. gjøre at gitpod kan startes opp rett fra repo-sida på gitlab.
### Oppsett av første trinn av utviklingsprosjektet
I første omgang skal vi sette opp et enkelt JavaFX-prosjekt med maven som bygge-system.
Vi tar utgangspunkt i malen som ligger i *javafx-maven*-grenen i [gitpod-templates-repoet](https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/it1901/gitpod-templates)
Så gjør vi nødvendige tilpasninger, slik at det passer til vårt bruk (f.eks. endres navnet).
Merk at prosjektoppsettet er enklere enn det vil måtte bli, men vi gjør det sånn for å komme raskere i gang.
I første omgang skal vi sette opp et enkelt JavaFX-prosjekt med maven som bygge-system. Vi setter det opp fra scratch, vha. en enkel mal for
maven-prosjekter og så justerer vi litt på det ved å kopiere elementer fra malen som ligger i *javafx-maven*-grenen i
[gitpod-templates-repoet](https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/it1901/gitpod-templates). Jeg gjør det på denne måten, fordi det da er enklere
å forklare hvert element i pom.xml-fila, som inneholder oppsettet. Merk at prosjektoppsettet er enklere enn det vil måtte bli, men
vi gjør det sånn for å komme raskere i gang. Så bygger vi ut etterhvert og omstrukturerer når det trengs.
### Vår første utviklingsoppgave: Et enkelt API for todo-lister m/tester
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment