Commit 9bda74a4 authored by Ole Gabor Husebø's avatar Ole Gabor Husebø
Browse files

Update readme.md (rettskriving)

parent 74c59f4a
## Rød Tråd
Rød Tråd er et sosialt media hvor stikkere og bedrifter kan dele prosjekter, oppdateringer og bilder samt følge med på hva andre holder på med
Rød Tråd er et sosialt media hvor strikkere og bedrifter kan dele prosjekter, oppdateringer og bilder samt følge med på hva andre holder på med.
## Bakgrunn
......@@ -69,7 +69,7 @@ Deretter kan programmet åpnes i nettleseren på localhost:8000
## Tester
Det er skrevet enhetstestertester for å teste programmet. Se [oversikt over kodekvalitet](https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/tdt4140-2020/58/-/wikis/Home/Oversikt-over-kodekvalitet) på wikien for mer utfyllende informasjon om testingen av prosjektet. Alle enhetstestestene i programmet kjøres ved:
Det er skrevet enhetstester for å teste programmet. Se [oversikt over kodekvalitet](https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/tdt4140-2020/58/-/wikis/Home/Oversikt-over-kodekvalitet) på wikien for mer utfyllende informasjon om testingen av prosjektet. Alle enhetstestestene i programmet kjøres ved:
```
python manage.py test
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment