pom.xml 591 Bytes
Newer Older
Olav Dagestad Eikrem's avatar
Olav Dagestad Eikrem committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>olavdei.edu.ntnu.idattx2001</groupId>
  <artifactId>MappeDel2</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    <maven.compiler.source>15</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>15</maven.compiler.target>
  </properties>

</project>