Commit dfdc7bd8 authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update gui.md

parent da08bd4c
......@@ -118,13 +118,13 @@ ledetekst = Label(root, text="Søk: ")
* Menyer. En meny (Menu) kan inneholde flere meny-elementer med en kommando (command) for hvert element som peker på hvilken funksjon som skal kjøres når elementet velges. Se i *person_main.py* i eksempelprogrammet for å se hvordan vi lager disse.
* Lister (Listbox). Lister er litt mer kompliserte da vi gjerne trenger en *scrollbar*. Vi oppretter en *Scrollbar* og en *Listbox* hver for seg og knytter dem sammen. I tillegg må vi legge til elementene i lista en og en. Bruk eksempelapplikasjonen som utgangspunkt for å bruke disse da det er litt komplisert.
```python
scrollbar = Scrollbar(root, orient=VERTICAL)
listbox = Listbox(root, yscrollcommand=scrollbar.set)
scrollbar.config(command=listbox.yview)
elements = ["egg","bacon","pølser"]
for element in elements:
listbox.insert(END, element)
```python
scrollbar = Scrollbar(root, orient=VERTICAL)
listbox = Listbox(root, yscrollcommand=scrollbar.set)
scrollbar.config(command=listbox.yview)
elements = ["egg","bacon","pølser"]
for element in elements:
listbox.insert(END, element)
```
* Nedrekksmeny (OptionMenu). En nedtrekksmeny trenger en StringVar for å holde på *valgt* verdi og en liste som angir hvilke valg som er mulige. Ofte vil det være aktuelt å hente denne listen fra en database.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment