Commit 935b4f22 authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update gui.md

parent e247bd10
......@@ -200,6 +200,22 @@ knapp.grid(column=0, row=1, columnspan=2) # Knappen skal gå over to kolonner
![](images/Tkinter3.png)
Rutenettet for vinduet fra widgets-seksjonen settes sammen som følger:
```python
knapp.grid(column=0, row=0, padx=4, pady=4)
ledetekst.grid(column=0, row=1, padx=4, pady=4)
tekstfelt.grid(column=1, row=1, padx=4, pady=4)
sjekkboks.grid(column=0, row=2, columnspan=2, padx=4, pady=4)
nedtrekksmeny.grid(column=0, row=5, padx=4, pady=4)
listbox.grid(column=0, row=3, columnspan=2, rowspan=2, sticky=EW)
scrollbar.grid(column=3, row=3, rowspan=2, sticky=NS)
```
Og gir følgende grid:
![](images/Tkinter5.png)
# Eksempelapplikasjon
Applikasjonen ligger på *GitHub*: [https://github.com/nilstes/simple-python-gui-app](https://github.com/nilstes/simple-python-gui-app). Dette er et vanlig sted å lagre kildekode på, og er et nyttig verktøy å bruke for å dele kildekode i et prosjekt. Dere kan laste ned koden ved å velge den grønne knappen til høyre med teksten `Clone or download`, og deretter `Download ZIP`. Pakk så ut zip-filen på maskinen din og åpne kodefilene fra Thonny. Det kan være lurt å legge disse kodefilene i en egen prosjekt-mappe på datamaskinen din for at det skal bli enklere å finne dem. Det vil det være lurt å gjøre for deres eget prosjekt også.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment