Commit 80c23449 authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update mini-python-course.md

parent cc69e7a8
......@@ -918,18 +918,20 @@ Dette gjelder også variabler. I eksempelet under kommer både den innebygde fun
I tidligerer leksjoner har vi brukt bla *math*-biblioteket. Dette er innebygd i Python og vi trengte ikke gjøre noe annet enn å importere det i programfilen. Nå skal vi bruke et bibliotek som ikke er innebygd og vi må derfor legge det til som en pakke i IDE'en vår, Thonny.
TODO velg mathplotlib og lag et stolpediagram istedet.
Velg *Tools/Manage packages...* fra menyen og installer pakken **matplotlib**.
Velg *Tools/Manage packages...* fra menyen og installer pakken **pymysql**.
Hvis installasjonen er vellykket skal `matplotlib` komme opp i listen over installerte pakker:
Hvis installasjonen er vellykket skal `PyMySQL` komme opp i listen over installerte pakker:
![](images/Thonny17.png)
![](images/Thonny18.png)
For å importere biblioteket i koden skriver vi dette øverst i kodefilen:
```python
import pymysql
import matplotlib
```
Nå er vi klare til å bruke biblioteket.
La oss lage et stolpediagram:
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment