Commit df278ebf authored by Ole-Magnus Pedersen's avatar Ole-Magnus Pedersen
Browse files

Fix np-oppgavetekst O6

parent 9367238b
......@@ -44,13 +44,15 @@
"* Kap. 7.10\n",
" \n",
"\n",
"I denne oppgaven skal vi gå **utenfor** pensum for å utforske en ny type liste, nemlig numpy-arrays. Dette er særlig relevant i forhold til flere fysikkfag.\n",
"<!-- I denne oppgaven skal vi gå **utenfor** pensum for å utforske en ny type liste, nemlig numpy-arrays. Dette er særlig relevant i forhold til flere fysikkfag.\n",
"\n",
"Denne oppgaven er kun for spesielt interesserte og vil være en kjapp introduksjon til en form for lister som ofte gir bedre ytelse og kjøretid enn Pythons innebygde lister. Dette gjelder særlig når man har matrisestrukturer og skal jobbe med store datasett.\n",
"Denne oppgaven er kun for spesielt interesserte og vil være en kjapp introduksjon til en form for lister som ofte gir bedre ytelse og kjøretid enn Pythons innebygde lister. Dette gjelder særlig når man har matrisestrukturer og skal jobbe med store datasett. -->\n",
"\n",
"NumPy-arrays finnes i pakken numpy, som må lastes ned og deretter importeres inn i programmet. For å laste ned NumPy se den anbefalte bruksanvisningen for nedlasting av pakker til Python her. Dersom du har problemer med bruksanvisningen stikk gjerne innom studassen din eller undass-kontoret for å få hjelp!\n",
"I denne oppgaven skal vi utforske NumPy arrays, en ny type liste som ligger nærmere matematiske vektorer/matriser, og lar oss gjøre mange matematiske operasjoner enkelt. Dette er særlig relevant for en del fysikkfag.\n",
"\n",
"Minner om at dette er utenfor pensum, men absolutt verdt å bryne seg på dersom man er veldig komfortabel med Pythons innebygde datastrukturer. Når du har lastet ned NumPy kan du importere det inn i programmet ditt med følgende standard kodesnutt:\n",
"NumPy-arrays finnes i pakken numpy, som må lastes ned og deretter importeres inn i programmet. For å laste ned NumPy brukes [pip](https://pip.pypa.io/en/stable/quickstart/) eller [conda](https://docs.conda.io/en/latest/). NumPy er allerede installert på Jupyter-serveren.\n",
"\n",
"Når NumPy er installert kan du importere det inn i programmet ditt med følgende standard kodesnutt:\n",
"\n",
"```python\n",
"import numpy as np #numpy as np gjør at vi bare trenger å skrive np.array() og ikke numpy.array() etc.\n",
......@@ -298,4 +300,4 @@
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
}
}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment