Commit 6daae24e authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update README.md

parent 2059cd50
......@@ -13,7 +13,7 @@ git clone https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/nilstesd/cypress-bdd-start.git
2. Installer avhengigheter med npm:
```
cd cypress-start
cd cypress-bdd-start
npm install
```
......@@ -48,4 +48,4 @@ npx cypress install
Denne testen kjørte nå i en "headless" eller virtuell browser. Dette betyr at vi også kan kjøre testene som endel av et skript, f.eks på en CI-server.
Kjøringen vises altså ikke i en nettleser, men vi får en testrapport på konsollet.
En video fra den virtuelle nettleseren kommer imidlertid i mappen *cypress/video* etter kjøring.
Ved feil kommer det også skjermdumper under *cypress/screenshots*.
\ No newline at end of file
Ved feil kommer det også skjermdumper under *cypress/screenshots*.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment