Commit f2d7d04c authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Masse typos...

parent 4469dc1d
# Bike rental app
Temaet for oppgaven er administrasjon av sykkelutleie. Sykkelutleietjenesten [BikeRental](BikeRental.java) tilbyr leie av sykler (Bike)[Bike.java] som plukkes opp og settes tilbake på utvalgte stasjoner spredt rundt omkring. Syklene har GPS, slik at de hele tiden spores (GeoLocation)[GeoLocation.java].
Temaet for oppgaven er administrasjon av sykkelutleie. Sykkelutleietjenesten [BikeRental](BikeRental.java) tilbyr leie av sykler [Bike](Bike.java) som plukkes opp og settes tilbake på utvalgte stasjoner spredt rundt omkring. Syklene har GPS, slik at de hele tiden spores [GeoLocation](GeoLocation.java).
Den som skal leie sykkel (Person)[Person.java] bruker en app for å få oversikt over hvor (ved hvilke stasjoner) det er tilgjengelige sykler. Deretter er det bare å identifisere sykkelen, angi hvor lenge man ønsker å leie den, og en kan sykle av gårde. Når en er ferdig med å bruke sykkelen, må den settes tilbake på en stasjon (ikke nødvendigvis den samme som en tok den fra). Ved hjelp av appen angir man at leieforholdet er avsluttet. Leieprisen blir da beregnet og pengene trukket.
Den som skal leie sykkel [Person](Person.java) bruker en app for å få oversikt over hvor (ved hvilke stasjoner) det er tilgjengelige sykler. Deretter er det bare å identifisere sykkelen, angi hvor lenge man ønsker å leie den, og en kan sykle av gårde. Når en er ferdig med å bruke sykkelen, må den settes tilbake på en stasjon (ikke nødvendigvis den samme som en tok den fra). Ved hjelp av appen angir man at leieforholdet er avsluttet. Leieprisen blir da beregnet og pengene trukket.
Prisen er basert på påbegynte timer, og merk at en ikke betaler for mer enn faktisk bruk. Hvis man altså angir at en ønsker å leie en sykkel i tre timer, men leverer den tilbake etter en halv time, så betaler en for én times bruk.
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
### StringBuilderCharacterIterator
[StringBuilderCharacterIterator](StringBuilderCharacterIterator.java)-klassen skal implementere en iterator av tegnene (Character) inni en `StringBuilder`. `StringBuilder` er en `String`-aktig klasse med den (viktige) forskjellen at instanser kan endres etter opprettelsen.
[StringBuilderCharacterIterator](StringBuilderCharacterIterator.java)-klassen skal implementere en iterator av tegnene (`Character`) inni en `StringBuilder`. Klassen `StringBuilder` er en `String`-aktig klasse med den (viktige) forskjellen at instanser kan endres etter opprettelsen.
Klassen testes av StringBuilderCharacterIteratorTest.
......@@ -18,9 +18,9 @@ Eksempel: Hvis den første iteratoren gir ut sekvensen `"meta-iteratorer", "er",
Klassen testes av StringBooleanMetaIteratorTest.
### EverySecondIterator og EverySecondIteratorTest
### EverySecondMetaIterator og EverySecondMetaIteratorTest
[EverySecondIterator](EverySecondIterator.java) er også en meta-iterator. Den tar inn en annen iterator og slipper gjennom _annenhvert_ element.
[EverySecondMetaIterator](EverySecondMetaIterator.java) er også en meta-iterator. Den tar inn en annen iterator og slipper gjennom _annenhvert_ element.
Eksempel: Hvis iteratoren den tar inn gir ut `"1", "2", "3", "4"`, så skal EverySecondIterator-instansen selv gi ut `"1", "3"`. Dette er testet i både `main`-metoden og [EverySecondIteratorTest](EverySecondIteratorTest.java)-testklassen.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment