Commit cde940b4 authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

Forelesningskode torsdag 09.09

parent 7ffe18ca
......@@ -5,28 +5,29 @@ tekst = 'Hva er lengden av denne strengen?'
# finn maksverdi av variablene over (max)
#print(f'Maksimum: {maks})
maks = max(a,b,c,d,e,f)
print(f'Maksimum: {maks}')
# finn minimum av variablene over (min)
#print(f'Minimum: {mini}')
mini = min(a,b,c,d,e,f)
print(f'Minimum: {mini}')
# finn absoluttverdien av variabelen d (abs)
#print(f'Absoluttverdi: {absolutt})
absolutt = abs(d)
print(f'Absoluttverdi: {absolutt}')
# avrund variabelen d (round)
#print(f'Avrundet: {avrundet})
avrundet = round(d)
print(f'Avrundet: {avrundet}')
# finn lengden av tekst (len)
#print(f'Lengde: {lengde})
lengde = len(tekst)
print(f'Lengde: {lengde}')
......@@ -2,12 +2,13 @@
# sjekk om 50/3 er større enn 20.
# Print bekreftelse dersom det er større
if (50/3 > 20):
print('Bekreftelse!')
# sjekk om 40 modulo 6 er større enn 3.
#Print ut en bekreftelse dersom det er større
if (40%6 > 3):
print('Bekreftelse2')
......@@ -2,8 +2,11 @@
# ta inn hvor mange biler brukeren har solgt, og gi en
#bonus på 5000kr dersom det er solgt flere enn 70 biler
bonus = 0
antallBiler = int(input('Antall biler solgt: '))
if antallBiler > 70:
bonus+=5000
print(bonus)
# regn ut hvor mye brukeren får i lønn, hver bil er verdt 500kr i lønn.
# Skriv ut resultatet
......
'''Betingelser'''
# lag en if-setning
# lag en if-setning som bruker sjekker om en variabel er større enn en annen
# lag en if-setningder du sjekker om en variabel er større enn en annen
a = 54
b = 40
if (a>b):
print('a er større enn b')
......@@ -4,11 +4,18 @@ b = 3
c = 5
# test ut <, >, <=, >=, ==, !=
mindre = (a<b)
storre = (a>b)
mindreLik = (a <= b)
storreLik = a>=c
lik = a == c
ulik = a != c
# print(f'Mindre enn: {mindre}')
# print(f'Større enn: {storre}')
# print(f'Er mindre enn, eller lik: {mindreLik}')
# print(f'Er større enn, eller lik: {storreLik}')
# print(f'Er helt lik: {lik}')
# print(f'Er ulik: {ulik}')
\ No newline at end of file
print(f'Mindre enn: {mindre}')
print(f'Større enn: {storre}')
print(f'Er mindre enn, eller lik: {mindreLik}')
print(f'Er større enn, eller lik: {storreLik}')
print(f'Er helt lik: {lik}')
print(f'Er ulik: {ulik}')
......@@ -2,3 +2,7 @@
# dersom en variabel er større enn 10, sjekk om det er et oddetall
a = 65
if a>10:
if a%2 == 1:
print('Oddetall!')
\ No newline at end of file
......@@ -2,6 +2,10 @@
# skriv ut hvor mye penger det det er på konto dersom jeg har mer enn 9000,
#dersom det er mindre skriv ut 'Det er mindre enn det jeg får fra Lånekassen!'
konto = 8700
konto = 9000
if (konto > 9000):
print(f'Du har {konto} kroner på konto.')
else:
print('Det er mindre enn det jeg får fra Lånekassen!')
......@@ -4,4 +4,14 @@
# Skriv ut hva bruker kan kjøpe.
penger = 30
godteri = 30
brus = 20
if (penger >= godteri + brus):
print('Du kan kjøpe både godteri og brus!')
elif (penger >= godteri):
print('Du kan kjøpe godteri!')
elif (penger >= brus):
print('Du kan kjøpe brus!')
else:
print('Du har ikke så mye penger, dessverre.')
......@@ -4,18 +4,32 @@ sant = True
usant = False
# bruk operatoren and
og = sant and usant
print(og)
# bruk operatoren or
eller = sant or usant
print(eller)
# bruk operatoren not
ikke = not sant
ikkeIgjen = not usant
print(f'Sant: {ikke}')
print(f'Usant: {ikkeIgjen}')
# sett sammen flere operatorer
flere = (sant and usant) or (not usant)
print(f'Flere satt sammen: {flere}')
# lag en variabel som representerer alder, og lag en boolsk variabel
#trafikaltGrunnkurs. Lag forskjellige kombinasjoner, der du skriver
#hva man kan gjøre med de forskjellige kombinasjonene
#(kjøpe alkohol, ta førerkortet, lærekjøre, etc)
alder = 18
trafikaltGrunnkurs = True
if (alder>=18 and trafikaltGrunnkurs):
print('Du kan ta førerkortet!')
elif (alder >= 18 and not trafikaltGrunnkurs):
print('Du må først ta trafikalt grunnkurs før du kan ta lappen!')
# elif (alder < 18)
\ No newline at end of file
'''
UKE 36
Oppsummering
'''
#standardfunksjoner
a, b, c, d, e, f = -2, 4, 5, -1.5, 0, 6
tekst = 'Hva er lengden av denne strengen?'
maks = max(a,b,c,d,e,f)
mini = min(a,b,c,d,e,f)
absolutt = abs(d)
avrundet = round(d)
lengde = len(tekst)
#if-setning
if (4*5 > 15):
print('4*5 er større')
#if-else
trafikaltGrunnkurs = True
if (trafikaltGrunnkurs):
print('Du kan ta lappen!')
else:
print('Du må først ta trafikalt grunnkurs')
#if-elif-else
penger, godteri, brus = 30, 30, 20
if (penger >= godteri+brus):
print('Kjøp begge')
elif (penger >= godteri):
print('Kjøp godteri')
elif (penger >= brus):
print('Kjøp brus')
else:
print('Ikke kjøp')
# betingelser
a,b,c = 5,3,5
#verdien til alle disse variablene blir Boolean-verdier
mindre = (a<b)
storre = (a>b)
mindreLik = (a <= b)
storreLik = a>=c
lik = a == c
ulik = a != c
#logiske uttrykk/logiske operatorer
sant = True
usant = False
sjekk1 = sant and usant
sjekk2 = sant or usant
sjekk3 = not usant
sjekk4 = not sant
sjekk5 = (sant and usant) or (not usant)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment