Commit b953c6a6 authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

Frelesningskode uke 35

Foreløpig forelesningskode uke 35
parent e58489cd
'''eksempel - vi setter sammen det som ble gjennomgått forrige uke'''
# Oppgave:
'''
1. Hent inn navnet til bruker. Hent inn tre forskjellige tall fra bruker. De to første
skal være heltall (integer), det siste skal være et flyttall (float).
2. Lag en variabel der de to heltallene tallene blir addert,
og så delt på det siste tallet.
3. Lagre tallet som kommer på tre forskjellige former (f, %, e).
4. Print ut igjen en beskrivende tekst til brukeren. Teksten skal inneholde det opprinnelige
tallet, samt hva som har blitt gjort med tallet for å få det gjort om til de tre
forskjellige formene.
'''
# 1
navn = input('Skriv navnet ditt: ')
tall1 = input('Skriv inn et heltall: ')
tall1 = int(tall1)
tall2 = int(input('Skriv inn enda et heltall: '))
flyt = float(input('Skriv inn et flyttall: '))
# 2
resultat = (tall1+tall2)/flyt
# 3: f, %, e
flyt = f'{resultat:.1f}'
prosent = f'{resultat:.0%}'
vitenskap = f'{resultat:e}'
#4
'''4. Print ut igjen en beskrivende tekst til brukeren. Teksten skal inneholde det opprinnelige
tallet, samt hva som har blitt gjort med tallet for å få det gjort om til de tre
forskjellige formene.'''
print(f'Se her {navn}! Nå har programmet hentet inn tre tall, ')
print('lagt sammen de to første, og delt resultatet på det siste flyttallet.')
print(f' Avrundet: {flyt}')
print(f' Prosent: {prosent}')
print(f' Vitenskapelig notasjon: {vitenskap}')
\ No newline at end of file
'''Escape-tegn'''
# Hvordan fungerer escape-tegn? Bruk \ sammen med ", ', n og t
'''
print('\"Hei!\"')
print('\'Hei!\'')
print('\"Denne linjen!\"\n Ny linje')
print('Her blir det \t \t avstand!')
'''
# skriv ut disse resultatene med god avstand på en linje:
vinn = 5
uavgjort = 10
tap = 4
print(f'{vinn}\t{uavgjort}\t{tap}')
\ No newline at end of file
'''Pseudokode'''
# Eksempel med pseudokode. Skriv pseudokode - gjør oppgaven etterpå.
# Oppgave:
'''
Fem eldre brødre og en lillebror selger juletrær. De har bestemt seg for at betalingen skal
fordeles på følgende måte: lillebror får restverdien etter at hver hele 100-lapp har blitt
fordelt mellom de eldre brødrene.
Brødrene selger 4 trær der bruker skal skrive inn hva det første treet ble solgt for. For
hvert juletre som blir solgt ser de at forespørselen går opp, og setter derfor opp prisen
med 10%. Skriv til skjermen hvor mye brødrene får i lønn.
'''
# hent inn pris det første juletreet ble solgt for
pris = input('Skriv inn hvor mye det første treet ble solgt for: ')
# gjør om til float
pris = float(pris)
# lag en variabel som holder styr på hvor mye penger brødrene har tjent
total = 0
# legg til prisen til total mengde penger tjent
total = total + pris
#2: gang prisen med 1.1
pris = pris * 1.1
# legg til prisen i variabelen
total += pris
#3: gang prisen med 1.1
pris = pris * 1.1
# legg til prisen i variabelen
total += pris
#4: gang prisen med 1.1
pris = pris * 1.1
# legg til prisen i variabelen
total += pris
print(total)
\ No newline at end of file
'''Mer om variabler'''
# lag tre forskjellige variabler, x, y og z, på en linje - sett de til tallverdier
# legg til verdien til z i x
# bytt innholdet til x og y
# lag tre variabler, a, b og c, som skal ha samme verdi
'''mer om strenger'''
# Hvordan kan vi få tak i en bokstav?
# legge sammen strenger, gange strenger
# legge sammen strenger og andre datatyper
'''Casting'''
# Hent inn tre tall fra bruker. Gjør om de to første til flyttall, og legg de sammen.
# Legg så sammen det siste tallet foran resultatet av de to tallene, slik at tallet blir mye
# still et ja/Nei spørsmål til bruker der bruker skal skrive 'True' eller 'False', og
# gjør resultatet om til en boolean
x = 5
'''sannhetsuttrykk'''
# ta inn navnet til brukeren, og sett en variabel til True dersom navnet
# er'Magnus'. False utenom. Skriv ut resultatet.
# ta inn et tall og sjekk om tallet delt på 3 er større enn 14. Skriv ut resultatet
'''eksempel - vi setter sammen det som ble gjennomgått forrige uke'''
# Oppgave:
'''
1. Hent inn navnet til bruker. Hent inn tre forskjellige tall fra bruker. De to første
skal være heltall (integer), det siste skal være et flyttall (float).
2. Lag en variabel der de to heltallene tallene blir addert,
og så delt på det siste tallet.
3. Lagre tallet som kommer på tre forskjellige former (f, %, e).
4. Print ut igjen en beskrivende tekst til brukeren. Teksten skal inneholde det opprinnelige
tallet, samt hva som har blitt gjort med tallet for å få det gjort om til de tre
forskjellige formene.
'''
# 1
navn = input('Skriv navnet ditt: ')
tall1 = input('Skriv inn et heltall: ')
tall1 = int(tall1)
tall2 = int(input('Skriv inn enda et heltall: '))
flyt = float(input('Skriv inn et flyttall: '))
# 2
resultat = (tall1+tall2)/flyt
# 3: f, %, e
flyt = f'{resultat:.1f}'
prosent = f'{resultat:.0%}'
vitenskap = f'{resultat:e}'
#4
'''4. Print ut igjen en beskrivende tekst til brukeren. Teksten skal inneholde det opprinnelige
tallet, samt hva som har blitt gjort med tallet for å få det gjort om til de tre
forskjellige formene.'''
print(f'Se her {navn}! Nå har programmet hentet inn tre tall, ')
print('lagt sammen de to første, og delt resultatet på det siste flyttallet.')
print(f' Avrundet: {flyt}')
print(f' Prosent: {prosent}')
print(f' Vitenskapelig notasjon: {vitenskap}')
\ No newline at end of file
'''Escape-tegn'''
# Hvordan fungerer escape-tegn? Bruk \ sammen med ", ', n og t
'''
print('\"Hei!\"')
print('\'Hei!\'')
print('\"Denne linjen!\"\n Ny linje')
print('Her blir det \t \t avstand!')
'''
# skriv ut disse resultatene med god avstand på en linje:
vinn = 5
uavgjort = 10
tap = 4
print(f'{vinn}\t{uavgjort}\t{tap}')
\ No newline at end of file
'''Pseudokode'''
# Eksempel med pseudokode. Skriv pseudokode - gjør oppgaven etterpå.
# Oppgave:
'''
Fem eldre brødre og en lillebror selger juletrær. De har bestemt seg for at betalingen skal
fordeles på følgende måte: lillebror får restverdien etter at hver hele 100-lapp har blitt
fordelt mellom de eldre brødrene.
Brødrene selger 4 trær der bruker skal skrive inn hva det første treet ble solgt for. For
hvert juletre som blir solgt ser de at forespørselen går opp, og setter derfor opp prisen
med 10%. Skriv til skjermen hvor mye brødrene får i lønn.
'''
# hent inn pris det første juletreet ble solgt for
pris = input('Skriv inn hvor mye det første treet ble solgt for: ')
# gjør om til float
pris = float(pris)
# lag en variabel som holder styr på hvor mye penger brødrene har tjent
total = 0
# legg til prisen til total mengde penger tjent
total = total + pris
#2: gang prisen med 1.1
pris = pris * 1.1
# legg til prisen i variabelen
total += pris
#3: gang prisen med 1.1
pris = pris * 1.1
# legg til prisen i variabelen
total += pris
#4: gang prisen med 1.1
pris = pris * 1.1
# legg til prisen i variabelen
total += pris
print(total)
\ No newline at end of file
'''Mer om variabler'''
# lag tre forskjellige variabler, x, y og z, på en linje - sett de til tallverdier
# legg til verdien til z i x
# bytt innholdet til x og y
# lag tre variabler, a, b og c, som skal ha samme verdi
'''mer om strenger'''
# Hvordan kan vi få tak i en bokstav?
# legge sammen strenger, gange strenger
# legge sammen strenger og andre datatyper
'''Casting'''
# Hent inn tre tall fra bruker. Gjør om de to første til flyttall, og legg de sammen.
# Legg så sammen det siste tallet foran resultatet av de to tallene, slik at tallet blir mye
# still et ja/Nei spørsmål til bruker der bruker skal skrive 'True' eller 'False', og
# gjør resultatet om til en boolean
x = 5
'''sannhetsuttrykk'''
# ta inn navnet til brukeren, og sett en variabel til True dersom navnet
# er'Magnus'. False utenom. Skriv ut resultatet.
# ta inn et tall og sjekk om tallet delt på 3 er større enn 14. Skriv ut resultatet
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment