Commit b6182274 authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

Oppdatering forelesningskode uke 35

parent b953c6a6
'''mer om strenger'''
'''Mer om strenger'''
# Hvordan kan vi få tak i en bokstav?
# Få tak i siste bokstav
# legge sammen strenger, gange strenger
......
......@@ -8,6 +8,5 @@
# still et ja/Nei spørsmål til bruker der bruker skal skrive 'True' eller 'False', og
# gjør resultatet om til en boolean
x = 5
......@@ -7,3 +7,5 @@
# ta inn et tall og sjekk om tallet delt på 3 er større enn 14. Skriv ut resultatet
'''Betingelser'''
# lag en if-setning
# lag en if-setning som bruker sjekker om en variabel er større enn en annen
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment