Commit 7ffe18ca authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

Forelesningskode torsdag 09.09

parent 41047714
'''Standardfunksjoner'''
#noen variabel å jobbe med
a, b, c, d, e, f = -2, 4, 5, -1.5, 0, 6
tekst = 'Hva er lengden av denne strengen?'
# finn maksverdi av variablene over (max)
#print(f'Maksimum: {maks})
# finn minimum av variablene over (min)
#print(f'Minimum: {mini}')
# finn absoluttverdien av variabelen d (abs)
#print(f'Absoluttverdi: {absolutt})
# avrund variabelen d (round)
#print(f'Avrundet: {avrundet})
# finn lengden av tekst (len)
#print(f'Lengde: {lengde})
'''if-setning intro'''
# sjekk om 50/3 er større enn 20.
# Print bekreftelse dersom det er større
# sjekk om 40 modulo 6 er større enn 3.
#Print ut en bekreftelse dersom det er større
'''if-setninger forsettelse'''
# ta inn hvor mange biler brukeren har solgt, og gi en
#bonus på 5000kr dersom det er solgt flere enn 70 biler
# regn ut hvor mye brukeren får i lønn, hver bil er verdt 500kr i lønn.
# Skriv ut resultatet
'''betingelser'''
a = 5
b = 3
c = 5
# test ut <, >, <=, >=, ==, !=
# print(f'Mindre enn: {mindre}')
# print(f'Større enn: {storre}')
# print(f'Er mindre enn, eller lik: {mindreLik}')
# print(f'Er større enn, eller lik: {storreLik}')
# print(f'Er helt lik: {lik}')
# print(f'Er ulik: {ulik}')
\ No newline at end of file
'''Nøstede if-setninger'''
# dersom en variabel er større enn 10, sjekk om det er et oddetall
a = 65
'''if-else'''
# skriv ut hvor mye penger det det er på konto dersom jeg har mer enn 9000,
#dersom det er mindre skriv ut 'Det er mindre enn det jeg får fra Lånekassen!'
konto = 8700
'''if-elif-else'''
# Godteri koster 30, og brus koster 20.
# Skriv ut hva bruker kan kjøpe.
penger = 30
'''logiske uttrykk'''
sant = True
usant = False
# bruk operatoren and
# bruk operatoren or
# bruk operatoren not
# sett sammen flere operatorer
# lag en variabel som representerer alder, og lag en boolsk variabel
#trafikaltGrunnkurs. Lag forskjellige kombinasjoner, der du skriver
#hva man kan gjøre med de forskjellige kombinasjonene
#(kjøpe alkohol, ta førerkortet, lærekjøre, etc)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment