Commit 3689d1e1 authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

Forelesningskode 02.09 parallell 2

parent b6182274
......@@ -29,7 +29,7 @@ pris = pris * 1.1
total += pris
#3: gang prisen med 1.1
pris = pris * 1.1
pris *= 1.1
# legg til prisen i variabelen
total += pris
......@@ -38,4 +38,15 @@ pris = pris * 1.1
# legg til prisen i variabelen
total += pris
print(total)
\ No newline at end of file
# finn ut av hvor mye lønn lillebror får, regn ut modulo
lillebrorLonn = total%100
# trekk fra lillebror lønn fra total
total = total - lillebrorLonn
# fordel total mellom storebrødre (del på 5)
lonnStorebror = total/5
# print ut resultatet
print(f'Lillebror sin lønn: {lillebrorLonn}')
print(f'Storebrødre sin lønn: {lonnStorebror}')
'''Mer om variabler'''
# lag tre forskjellige variabler, x, y og z, på en linje - sett de til tallverdier
x, y, z = 6, 7.0, 2
print(f'x: {x}\ny: {y}\nz: {z}')
# legg til verdien til z i x
x += z
print(f'Oppdatert x: {x}')
# bytt innholdet til x og y
'''
print(f'Før: x = {x}, y = {y}')
temp = x
x = y
y = temp
print(f'Etter: x = {x}, y = {y}')
'''
print(f'Før: x = {x}, y = {y}')
x, y = y, x
print(f'Etter: x = {x}, y = {y}')
# lag tre variabler, a, b og c, som skal ha samme verdi
a = b = c = 0
b+=1
c+=2
print(f'a: {a}\nb: {b}\nc: {c}')
\ No newline at end of file
'''Mer om strenger'''
# Hvordan kan vi få tak i en bokstav?
tekst = 'Dette er min streng!'
a = tekst[0]
print(a)
# Få tak i siste bokstav
b= tekst[-1]
print(b)
# legge sammen strenger, gange strenger
leggeSammen = a+b
print(leggeSammen)
leggeSammen *= 3
print(leggeSammen)
# legge sammen strenger og andre datatyper
tall = 5
flyt = 4.7
datatyper = tekst + str(tall) + str(flyt)
print(datatyper)
kjappere = f'{tekst}{tall}{flyt}'
print(kjappere)
# hent ut annenhver bokstav i en streng, og lagre det i en variabel
kortStreng = 'Magnus'
annenHver = kortStreng[0] + kortStreng[2] + kortStreng[4]
print(annenHver)
'''Casting'''
# Hent inn tre tall fra bruker. Gjør om de to første til flyttall, og legg de sammen.
# Legg så sammen det siste tallet foran resultatet av de to tallene, slik at tallet blir mye
# Legg så sammen det siste tallet foran resultatet av de to tallene, slik at tallet blir mye større
tall1 = float(input('Skriv inn et desimaltall: '))
tall2 = float(input('Skriv inn enda et desimaltall: '))
tall3 = input('Skriv inn et desimaltall: ')
resultat = tall1+tall2
print(resultat)
leggeSammen = tall3 + str(resultat)
print(leggeSammen)
# still et ja/Nei spørsmål til bruker der bruker skal skrive 'True' eller 'False', og
# gjør resultatet om til en boolean
svar = bool(input('Heter du Magnus? Svar med \'True\' eller trykk Enter: '))
print(svar)
'''sannhetsuttrykk'''
# ta inn navnet til brukeren, og sett en variabel til True dersom navnet
# er'Magnus'. False utenom. Skriv ut resultatet.
# er 'Magnus'. False utenom. Skriv ut resultatet.
navn = input('Skriv navnet ditt: ')
sjekk = navn == 'Magnus'
print(sjekk)
# ta inn et tall og sjekk om tallet delt på 3 er større enn 14. Skriv ut resultatet
tall = int(input('Tall: '))
storreEnn14 = (tall/3) > 14
print(storreEnn14)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment