Commit 21756b11 authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

Forelesningskode 03.09 parallell 3

parent 3689d1e1
......@@ -38,4 +38,17 @@ pris = pris * 1.1
# legg til prisen i variabelen
total += pris
print(total)
\ No newline at end of file
# regn ut hvor mye lillebror får i lønn (total modulo 100)
lillebrorLonn = total % 100
# trekke fra lillbror sin lønn fra total
total -= lillebrorLonn
# del total mellom storebrødre (del på 5)
storebrorLonn = total/5
# print ut lillebror sin lønn
print(f'Lillebror sin lønn: {lillebrorLonn}')
# print ut storebrødre sin lønn
print(f'Storebrødre sin lønn: {storebrorLonn}')
'''Mer om variabler'''
# lag tre forskjellige variabler, x, y og z, på en linje - sett de til tallverdier
x, y, z = 5, 6, 23
# legg til verdien til z i x
x += z
# bytt innholdet til x og y
'''
print(f'Første gang:\nx: {x}\ny: {y}')
temp = x
x = y
y = temp
print(f'Andre gang:\nx: {x}\ny: {y}')
'''
# lag tre variabler, a, b og c, som skal ha samme verdi
a = b = c = 4
a += 2
b-=3
print(f'a: {a}, b: {b}, c: {c}')
'''mer om strenger'''
'''Mer om strenger'''
# Hvordan kan vi få tak i en bokstav?
tekst = 'Dette er en streng!'
print(tekst[0])
print(tekst[1])
print(tekst[-1])
forste = tekst[0]
siste = tekst[-1]
# legge sammen strenger, gange strenger
leggeSammen = forste+siste
print(leggeSammen)
gangeSammen = leggeSammen*3
print(gangeSammen)
# legge sammen strenger og andre datatyper
sant = True
resultat = 'Min streng' + str(sant)
resultat2 = f'Min streng{sant}'
print(resultat)
print(resultat2)
tall = 4
flyt = 6.454
usant = False
treSammen = f'{tall}{flyt}{usant}'
print(treSammen)
'''Casting'''
# Hent inn tre tall fra bruker. Gjør om de to første til flyttall, og legg de sammen.
# Legg så sammen det siste tallet foran resultatet av de to tallene, slik at tallet blir mye
# Legg så sammen det siste tallet foran resultatet av de to tallene, slik at tallet blir mye større
tall1 = float(input('Skriv inn et tall: '))
tall2 = float(input('Skriv inn enda et tall: '))
tall3 = input('Skriv inn et tredje tall: ')
resultat = tall1+tall2
print(resultat)
leggeSammen = tall3 + str(resultat)
leggeSammen2 = f'{tall3}{resultat}'
print(leggeSammen)
print(leggeSammen2)
# still et ja/Nei spørsmål til bruker der bruker skal skrive 'True' eller 'False', og
# still et ja/Nei spørsmål til bruker der bruker skal skrive 'True' eller trykk Enter, og
# gjør resultatet om til en boolean
x = 5
svar = bool(float(input('Heter du Magnus? Skriv svar som 1 eller skriv 0: ')))
print(svar)
......@@ -2,8 +2,16 @@
# ta inn navnet til brukeren, og sett en variabel til True dersom navnet
# er'Magnus'. False utenom. Skriv ut resultatet.
'''
navn = input('Skriv inn navnet ditt: ')
sjekk = navn == 'Magnus'
print(sjekk)
'''
# ta inn et tall og sjekk om tallet delt på 3 er større enn 14. Skriv ut resultatet
tall = float(input('Skriv et tall: '))
matte = (tall/3) == 14
print(matte)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment