Commit 0762d988 authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

README oppdatering

parent e58ccb2f
# ITGK 2021 magnustvilde forelesningskode
Velkommen til mappestruktur for forelesningskoden til Magnus Tvilde i ITGK høsten 2021!
Forelesningskode fra parallell 2 (torsdager 08:15-10:00) høsten 2021.
\ No newline at end of file
Her blir koden som blir skrevet og lagret i forelesningen tilgjengeliggjort slik at du kan kopiere den, prøve den selv og endre på den.
## Parallell 2
Forelesningskode fra parallell 2 (torsdager 08:15-10:00, samt onsdag uke 34+35) høsten 2021. Filene finner du i riktig ukenummer her.
## Parallell 3
Forelesningskode parallell 3 for de første ukene er også tilgjengelig her. Den blir publisert i 'parallell3', og så i riktig ukenummer.
## Tilbakemelding
Gjerne kom med tilbakemelding på forelesningskoden, mappestruktur eller lignende på magnus.tvilde 'alfakrøll' ntnu.no.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment