Commit b3da99b0 authored by Magnus Tvilde's avatar Magnus Tvilde
Browse files

Forelesningskode uke 42

parent 9de95f9d
'''Mengder (sets)'''
# lag en tom mengde med set()
# legg inn noen verdier der det finnes duplikater med metoden add()
# legg til en liste av verdier i settet med metoden update()
# sjekk om en verdi er inneholdt i mengden
# slett en verdi fra den første mengden
'''Mengdeoperasjoner på dictionaries'''
# lag tre mengder a, b og c som inneholder tall
# finn snittet (union) av mengdene
# finn hvilke verdier som er inneholdt i begge mengdene med intersection()
# sjekk hva a har som ikke b har med difference()
# sjekk om a er subset av c
#sjekk om a er superset av c
'''Dictionaries (ordbøker)'''
# lag en dictionary av lengde 2
# legg til en nøkkel med en verdi og skriv ut dictionaryen
'''Aksessering i dictionaries'''
person = {'name': 'Alex', 'age': 17, 'drivers license': False,
'height': 175, 'sex': 'non-binary'}
# skriv ut verdien som er tilknyttet nøkkelen 'age'
# skriv ut verdien som er tilknyttet nøkkelen 'height'
# spør brukeren om hva brukeren ønsker å vite om personen, og skriv ut det
# brukeren spør om (må være en nøkkel de spør om)
# skriv ut en nøkkel, men slik at første bokstav er stor (streng-manipulering)
'''Metoder og operatorer på dictionaries'''
person = {'name': 'Alex', 'age': 17, 'drivers license': False,
'height': 175, 'sex': 'non-binary'}
# fjern nøkkelen "sex" med metoden pop()
# sjekk om nøkkelen height finnes i nøklene til person
# skriv ut alle verdier til dictionaryen med metoden value()
# skriv ut alle verdier til dictionaryen med metoden keys()
'''for-løkker på dictionaries'''
# en dictionary der nøkkel er satt til "ticker", verdi er satt til pris per aksje
# EQNR er Equinor, DNB er DNB Bank ASA, NHY er Norsk Hydro, PMG er Play Magnus
aksjekurs_18okt = {'EQNR': 233.90, 'DNB': 210.50, 'NHY': 71.04, 'PMG': 18.52}
# skriv ut alle tickere i dictionaryen med en for-løkke
# skriv ut en oversikt over hvilken nøkkel som peker på hvilken verdi,
# bruk for-løkke
'''Nøstede strukturer'''
# strukturen er {ticker: [pris_per_aksje, aksje, volum]}
aksjekurs_18okt = {'EQNR': [233.90, 'equinor', 3700000], 'DNB': [210.50, 'dnb bank asa', 382664],
'NHY': [71.04, 'norsk hydro', 3300000], 'PMG': [18.52, 'play magnus', 26063]}
# hent ut prisen for en aksje i PMG
# hent ut det fulle navnet til PMG
# lag en funksjon som returnerer en liste med alle navnene til selskapene (ikke ticker)
# skriv ut alle fulle navn, men slik at første bokstav er stor
'''ekstra - bruke datastrukturer i sammenheng'''
# {ticker: aksjenavn, ...}
aksje_navn = {'EQNR':'equinor', 'DNB': 'dnb bank asa',
'NHY': 'norsk hydro', 'PMG': 'play magnus'}
# [[ticker, pris], ...]
aksje_verdi = [['EQNR', 233.90], ['DNB', 210.50], ['NHY', 71.04], ['PMG', 18.52]]
# lag en funksjon som henter verdier som hører til en ticker fra både
# aksje_navn og aksje_verdi
# lag en funksjon som henter ut verdier fra begge disse strukturene etter brukerens ønske
# lag en funksjon som henter ut verdier tilknyttet alle tickere
#(hint: bruk tidligere funksjon)
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment