Commit ef517ede authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

lagt til noen oppgaver

parent c3e78b90
# Problemet mitt var at jeg rotet det til med når
# jeg skulle skrive ut og ikke. Det var printene som rotet med
# hodet mitt.
# Målet her: skrive ut alle tall som er delelige på 13, 7 OG 3
# men: hvis tallet ikke er delelig på 13, da gidder vi ikke teste
# om det er delelig på 7 etterpå, men vi ønsker å bare hoppe til toppen
# av løkken igjen, med tall 1 høyere enn sist. DETTE gjør continue.
for i in range(1,1000):
if i % 13 != 0: # hvis tallet ikke akkurat går opp i 13
continue # hopp ut av løkken. Alle tall som går videre: 13, 26 osv
if i % 7 != 0: # hvis tallet ikke akkurat går opp i 7
continue
if i % 3 != 0:
continue
print(i) # her ender vi opp hvis alle testene er true. Går opp i alle tall!
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment