Commit e6eea5a7 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

klar

parent b127b877
......@@ -14,18 +14,18 @@ streng = 'detteernåenutruuuuliglangstrengsomi' \
antall = 0
for tegn in streng:
antall += 1
"""
print(f'Strengen var {antall} tegn lang')
# Alternativet er å skrive
print(f'Strengen var {len(streng)} tegn lang')
# len(streng) er en funksjon - fordi den gjør noe for oss
# De fleste funksjoner bruker vi fordi de gir oss noe av verdi tilbake,
# len(streng) er en funksjon - og kalles det fordi den gjør noe for oss
# De fleste funksjoner bruker vi fordi de returnerer noe av verdi til oss,
# som len(). Andre bruker vi fordi de gjør noe for oss, som print()
# Vi ser ikke hvordan koden til len() egentlig er, ikke bryr vi oss heller!
# print(), int(), float(), ord(), chr(), input()
# len(), print(), int(), float(), ord(), chr(), input()
# Alle disse har dere brukt, men de oppfører seg litt ulikt.
# alle returnerer noe, men hva returnerer print?
......@@ -33,6 +33,7 @@ hva_returnerer_print = print('hva_returnerer_print')
print("hva_returnerer_print:",hva_returnerer_print)
print(f'Typen til hva_returnerer_print: {type(hva_returnerer_print)}')
# Hvordan skriver man en funksjon selv? La oss først tenke på en som
# gir et svar ut.
......@@ -118,4 +119,5 @@ foo(tall)
# Oppgave:
# - lag en funksjon areal_sirkel som skal ha en parameter radius
# - den skal skrive ut radius og areal for sirkelen
# - Hint: import math og math.pi
\ No newline at end of file
# - Hint: import math og math.pi
"""
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment