Commit e2fed209 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

klar

parent e6eea5a7
def a():
print('starten av a')
print(' A ' + b())
print('slutten av a')
def b():
print('starten av b')
return 'B ' + c()
print('slutten av b')
def c():
print('starten av c')
return 'C'
print('slutten av b')
print(a())
\ No newline at end of file
......@@ -37,9 +37,9 @@ print(f'Typen til hva_returnerer_print: {type(hva_returnerer_print)}')
# Hvordan skriver man en funksjon selv? La oss først tenke på en som
# gir et svar ut.
# valgfritt om en har parametre
# Første linje: 'funksjonshode' - husk parenteser og kolon!
def funksjonsnavn(innparameter1, innparameter2): # 1 og 41 blir her parametre
# beregning en må gjøre for å komme til svaret
# kodeblokk med ting en må gjøre for å komme til svaret
svar = innparameter1 + innparameter2 # Bare et eksempel, altså
return svar # valgfritt om en returnerer noe spesifikt
......@@ -47,6 +47,12 @@ def funksjonsnavn(innparameter1, innparameter2): # 1 og 41 blir her parametre
beregning = funksjonsnavn(1,41) # 1 og 41 her kalles 'argumenter'
print(beregning)
# La meg lage en eksempelfunksjon som jeg kommer på underveis.
# Eksempel: Hvor mange vokaler er det i en streng
# Kan du lage en funksjon antall_vokaler som returnerer
# hvor mange vokaler det er i strengen?
......@@ -87,6 +93,9 @@ print(sjakk())
# ppt side 38: top-down design
# Vise eksempel funksjon_kaller_funksjon_kaller_funksjon.py
# Legg merke til at print etter return i a og b aldri kalles.
# ppt side 42 viktig - lokale variable
'''
def hent_navn():
......
'''
#her gjør jeg noe først
navn = input('navn: ')
alder = int(input('alder: '))
while len(navn) <= 4 or alder < 18:
print('navn minst fem bokstaver, alder minst 18')
navn = input('navn: ')
alder = int(input('alder: '))
'''
# her gjør jeg noe mer
# men denne logikken kan en heller sette ut til en funksjon.
def get_proper_name_and_age():
while True:
print('navn minst fem bokstaver, alder minst 18')
navn = input('navn: ')
alder = int(input('alder: '))
if alder > 17 and len(navn) > 4:
print('yaya')
return navn, alder
navn, alder = get_proper_name_and_age()
print(navn, alder)
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment