Commit df40906e authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

for_først

parent 1929bf62
#coding=utf-8
# For - loopies
# Den enkleste - fra 0 til og uten et heltall
for i in range(50,100,-1):
print(i)
# Den litt mer avanserte: fra et tall til og uten et annet
# Enda mer avansert: Fra et tall, til og uten et annet tall, men hopp n hver gang!
# Avansertest: Kan man loope tegnene i en streng?
# Avansertestestere: Kan man... uhm...
# Hvis jeg vil loope gjennom mange ulike tall jeg vet på forhånd...
# Er det noe i senere pensum som kan hjelpe meg med det? Pliiiis!!!1!
# Avansertestest: kan vi... uhm... gå nedover? Telle baklengs? fra bakerste bokstav?
# Avansertestestere: Vi får se om vi har tid til en oppgave eller to om for-løkker.
# Som:
# spør om og lagre en streng
# spør hvor stort hopp du skal gjøre mellom hvert tegn
# for hvert hopp gjennom strengen skriver du ut om bokstaven er en vokal:
# bokstav in 'aeiouyæøå'
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment