Commit d601e6b1 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

oppdatert litt etter forelesning

parent 46fe2e8a
......@@ -28,7 +28,7 @@
# hvor mange krone og mynt brukeren har skrevet inn til nå.
# Oppgave 5: Tell antall ganger du har kastet
# Oppgave 5: Tell antall ganger du har kastet krone eller mynt
# Hvor må du deklarere denne variabelen for at den skal
# 'holde seg' hver gang gjennom løkken?
# Bonuspoeng hvis du skriver ut prosentandel krone hver runde
......@@ -51,4 +51,8 @@
# Oppgave 9: hvorfor bestemme kast først?
# Det er mye bedre å spørre brukeren om hen skal kaste en
# gang til.
# gang til. Endre ting slik at du i stedet spør i slutten av
# løkka om man skal legge inn en gang til, og så sjekker while
# mot denne. Men da må du ha satt den til noe før du går inn i
# løkka også. Men denne er ment å være tricky, jeg viser løsningen
# i videoen. OG eksempel i jukselappen i samme folder som denne!
......@@ -96,6 +96,9 @@ while True:
kast += 1
print(f'Kast: {kast}, krone: {krone}, mynt: {mynt}')
print(f'Prosentandel krone: {(krone/kast)*100:>4.2f}') # Og litt fint formatert
# En student postet denne løsningen på forelesning
print(f'Prosentandel krone: {(krone/(krone+mynt)):.2%}')
# En mye vakrere løsning! Det kule med Python er at det er så mange veier til målet.
'''
# Oppgave 6: Avslutt etter ti kast!
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment