Commit c6a00c27 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

forklaring til list comprehension

parent f1deb6ba
# Ignorer måten jeg skriver dette - det kalles 'list comprehension' og er utrolig effektivt.
# jeg kommer til å vise det i mer detalj senere, men dette lager en liste med tall fra 0 til 9.
liste1 = [x for x in range(10)]
# Denne vil nå skrive ut tallene mellom 0 og 9:
......@@ -30,4 +32,4 @@ print('nyliste:',nyliste)# to ulike
# Her har vi altså satt nyliste til å bli verdien av
# en tom liste PLUSS verdien av liste1. DA kopieres
# verdiene, og det er ikke lenger en peker til samme
# sted i minneområdet.
\ No newline at end of file
# sted i minneområdet.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment