Commit c3e78b90 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

lagt til noen oppgaver

parent 04a1af4c
# Oppgave 1
# Lag en funksjon skriv(). Det eneste den skal gjøre
# er å skrive ut tallet 42 til terminalen.
# Denne funksjonen kalles ikke for å gjøre noe som
# den skal returnere til oss, men for noe den gjør selv.
# Kall funksjonen med skriv() akkurat som om du skrev print()
# Oppgave 2
# Lag en funksjon skriv_dette(dette). Den skal ta imot
# en parameter, så skal denne skrives ut i terminalen
# Kall funksjonen med skriv_dette('ikke dette, men dette')
# Nå skal dere jobbe med et annet aspekt ved funksjoner,
# og det er at vi bevisst kan returnere noe fra dem.
# Dette er det viktig at dere forstår. På forelesning
# ba jeg dere om å regne ut hvor mange tegn det var i
# fornavnet, og så skrive det i chat. Dere returnerte det
# til meg, slik at jeg kunne bruke det videre hvis jeg ville
# Funksjoner som ikke har en 'return <noe>' vil bare
# returnere 'NoneType' elns.
# Den eksisterende funksjonen print er en funksjon som de over
# den gjør en jobb og så returnerer den ikke noe av verdi.
# Det er grunnen til at denne koden feiler (verdi = None)
verdi = print(2+4)
print(verdi)
# Oppgave 3 - returverdi
# Lag funksjonen beregn_areal_av_rektangel(lengde, bredde).
# Funksjonen skal beregne arealet av rektangelet, og så
# returnere arealet.
# Kall funksjonen med beregn_areal_av_rektangel(4, 9)
# Oppgave med while OG kall av annen, selvlaget funkjon
# Og mulighet til å bruke break om en vil
# Oppgave 4 - en funksjon kan bruke en annen funksjon!
# Lag en funksjon stort_rektangel(). Denne skal spørre
# brukeren om lengde og bredde til et rektangel. Hvis
# arealet av rektangelet er mindre enn 100, da skal den
# spørre igjen. Hvis areal er lik eller større enn 100,
# da skal den returnere lengde og bredde
# Man returnerer både a og b slik: return a, b
# Og HUSK: du har allerede funksjonen
# beregn_areal_av_rektangel. Kan du bruke denne?
# Kall funksjonen med stort_rektangel() Får du ikke noe
# skrevet ut? Kanskje du må skrive ut svaret du får?
\ No newline at end of file
# Oppgave 1
# Lag en funksjon skriv(). Det eneste den skal gjøre
# er å skrive ut tallet 42 til terminalen.
# Denne funksjonen kalles ikke for å gjøre noe som
# den skal returnere til oss, men for noe den gjør selv.
def skriv():
print(42)
skriv() # vi kaller den
# Oppgave 2
# Lag en funksjon skriv_dette(dette). Den skal ta imot
# en parameter, så skal denne skrives ut i terminalen
def skriv_dette(dette):
print(dette)
# Når vi kaller skriv_dette må vi ha med et argument.
# Det e jo akkurat det definisjonen av skriv_dette har!
skriv_dette('dette') # kalles, med et 'argument'
# Nå skal dere jobbe med et annet aspekt ved funksjoner,
# og det er at vi bevisst kan returnere noe fra dem.
# Dette er det viktig at dere forstår. På forelesning
# ba jeg dere om å regne ut hvor mange tegn det var i
# fornavnet, og så skrive det i chat. Dere returnerte det
# til meg, slik at jeg kunne bruke det videre hvis jeg ville
# Funksjoner som ikke har en 'return <noe>' vil bare
# returnere 'NoneType' elns.
# Den eksisterende funksjonen print er en funksjon som de over
# den gjør en jobb og så returnerer den ikke noe av verdi.
# Det er grunnen til at denne koden feiler (verdi = None)
verdi = print(2+4)
print(verdi)
# Oppgave 3 - returverdi
# Lag funksjonen beregn_areal_av_rektangel(lengde, bredde).
# Funksjonen skal beregne arealet av rektangelet, og så
# returnere arealet.
def beregn_areal_av_rektangel(lengde, bredde):
areal = lengde * bredde
return areal # kunne også skrevet: return lengde * bredde
min_lengde = 7
min_bredde = 8
beregnet_areal = beregn_areal_av_rektangel(min_lengde, min_bredde)
print(f'Arealet av et rektangel med lengde {min_lengde} og bredde ' \
f'{min_lengde} er {beregnet_areal}')
# Mens oppgave 1 og 2 skrev ting ut til terminalvinduet selv,
# så gjør ikke denne det. Derfor må vi skrive resultatet ut
# hvis vi kaller funksjonen direkte.
beregn_areal_av_rektangel(3,4) # 12 skrives aldri ut
print(beregn_areal_av_rektangel(5,6)) # skal skrive ut 30
# oppgave med while OG kall av annen, selvlaget funkjon
# Og mulighet til å bruke break om en vil
# Oppgave 4 - en funksjon kan bruke en annen funksjon!
# Lag en funksjon stort_rektangel(). Denne skal spørre
# brukeren om lengde og bredde til et rektangel. Hvis
# arealet av rektangelet er mindre enn 100, da skal den
# spørre igjen. Hvis areal er lik eller større enn 100,
# da skal den returnere lengde og bredde
# Man returnerer både a og b slik: return a, b
# Og HUSK: du har allerede funksjonen
# beregn_areal_av_rektangel. Kan du bruke denne?
def stort_rektangel():
lengde = 0
bredde = 0
while beregn_areal_av_rektangel(lengde, bredde) < 100:
lengde = int(input('Lengde: '))
bredde = int(input('Bredde: '))
return lengde, bredde
#lengde, bredde = stort_rektangel()
#print(f'{lengde}*{bredde} er minst 100.')
# Denne kan skrives på maaaange måter:
def stort_rektangel_alternativ():
while True:
lengde = int(input('Lengde: '))
bredde = int(input('Bredde: '))
if beregn_areal_av_rektangel(lengde, bredde) > 100:
return lengde, bredde
print(stort_rektangel_alternativ())
# Så dere noe merkelig med koden over? Jeg brukte variabelnavnene
# lengde og bredde inni stort_rektangel, beregn_areal_av_rektangel
# OG utenfor funksjonene! Vi skal i neste uke se på hva dette er
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment