Commit bf0a1c23 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

klar

parent df40906e
......@@ -14,6 +14,7 @@ for i in range(50,100,-1):
# Avansertestestere: Kan man... uhm...
# Hvis jeg vil loope gjennom mange ulike tall jeg vet på forhånd...
# Er det noe i senere pensum som kan hjelpe meg med det? Pliiiis!!!1!
# Hint: la oss kikke litt på lister.
# Avansertestest: kan vi... uhm... gå nedover? Telle baklengs? fra bakerste bokstav?
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment