Commit b127b877 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

klar

parent 15766705
......@@ -20,7 +20,7 @@ for i in range(50,100,-1):
# Avansertestestere: Vi får se om vi har tid til en oppgave eller to om for-løkker.
# Som:
# spør om og lagre en streng
# spør om å lagre en streng
# spør hvor stort hopp du skal gjøre mellom hvert tegn
# for hvert hopp gjennom strengen skriver du ut om bokstaven er en vokal:
# bokstav in 'aeiouyæøå'
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment