Commit a342b9bc authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

før forelesning

parent ed91b692
......@@ -4,8 +4,19 @@
oppstått unntak mens dere har holdt på med øvinger?
- Hvordan unngår man krasj? try_except_liste.py, try_except_float.py
- Oppgave: oppgave_try_except_deling.py
- Det finnes ulike typer unntak: try_except.py
- Det finnes ulike typer unntak: try_except.py.
- Man kan se feilmeldingene: exception_vis_feilmelding.py
- Man kan kjøre en kodebit bare hvis koden ikke utløser unntak. try_else.py
- Man kan kjøre programkode uavhengig av om det oppståer feil eller ikke: try_finally.py
'''
\ No newline at end of file
'''
try:
print('Ja, jeg er her.')
tall = int(input("skriv inn et tall: "))
print('Ja, jeg er her også.')
print(f'4/{tall} er {4/tall}.')
print('Men ikke her.')
except Exception as e:
print('Noe ble feil:',e)
\ No newline at end of file
# Be brukeren om å skrive inn to tall.
# Skriv ut '3 delt på 2 er 1.5'
# Innkapsle delingen, slik at deling på 0 ikke utløser unntak
# Innkapsle delingen i en try/except, slik at deling på 0 ikke utløser unntak
# men heller skriver ut 'Noe galt har skjedd'
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment