Commit 91775a77 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

klar

parent 04d16581
......@@ -23,7 +23,7 @@ streng = 'detteernåenutruuuuliglangstrengsomi' \
'allefallikkejeggidderåtelletegnenetilfordahadde' \
'jegsikkertholdtpåtilimorgen!'
# Denne tar du hjemme, den tar for mye tid nå.
# Denne under tar du hjemme, den tar for mye tid nå.
# spør hvor stort hopp du skal gjøre mellom hvert tegn
# for hvert hopp gjennom strengen skriver du ut om bokstaven er en vokal:
# bokstav in 'aeiouyæøå'
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment