Commit 77e269b1 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

forele

parent 9cb32003
liste = [[i, i*i] for i in range(20)]
liste2 = [i for i in range(20)]
def endre(noe):
for i in range(len(noe)):
noe[i] = 42
print(liste2)
endre(liste2)
print(liste2)
\ No newline at end of file
......@@ -4,28 +4,48 @@ Men det fokus på å forklare hovedtrekk, og så se om det er noe vi kan hente
inn fra chat.
Tema:
'''
# Funksjoner: La oss gjøre alt gjennom funksjoner
# husk på noe mer returverdi og ikke.
# skal jeg vise dem at når en sender inn en liste til en funksjon,
# og så endrer den inni funksjonen, så endres den selv om en ikke
# returnerer den? Du vet, det om muterbarhet?
# def dobbeloppskiten(inn):
# # Bare gang det med to:
# print(inn*2)
#
# print(dobbeloppskiten(12))
# Lister
for ord in ('Rabarbra er egentlig ganskt godt, men det er litt spesi også.'.split()):
print(ord)
#for ord in ('Rabarbra er egentlig ganskt godt, men det er litt spesi også.'.split()):
# print(ord)
# vise litt splicing
#liste = 'Rabarbra er egentlig ganskt godt, men det er litt spesi også.'.split()
# Filer: ode.txt
# hvor mange ord er det per linje?
# kan vi lage en todimensjonal liste som viser linje og antall ord?
with open('ode.txt','r', encoding='utf-8') as f:
all = f.readlines()
l = []
for i in range(len(all)):
# print(i,all[i].strip()) # linjenr, tekst
print(i,len(all[i].strip().split()))
l.append([i, len(all[i].strip().split())])
print(l)
with open('ode.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
epos = f.readlines()
ord_mengde = []
for i in range(len(epos)):
print(i, len(epos[i].split()))
ord_mengde.append([i, len(epos[i].split())])
for linje in ord_mengde:
maks = 0
makslinjenr = -1
for
# 2d-lister
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment