Commit 676b247a authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

sist uke

parent f9116232
def calculateScores(home, away):
if home < away:
print("Borteseier")
if home > away:
print("Hjemmeseier")
if home == away:
print("Uavgjort")
calculateScores(2, 3)
\ No newline at end of file
#Denne uken:
# if-setninger og elif og else: kikke på calculateScores igjen.
# kolon og innrykk - hva definerer en blokk med kode
# Hva er egentlig en boolsk variabel: True og False
# relasjonsoperatorer < > >= <= == !=
# målanalyse - kan vi endrer rekkefølge?
# puls: Dere skrive noe!
# passord
# = vs == (tilordning vs sammenlikning)
# sammenlikne strenger (man vi rangere dem på noen måte?) (ord()/chr())
# sammenlikne variabel med tekststreng, er det mulig da?
# if inni if? what gives!?
# - utvide pulseksempel
# Se litt på mulige varianter i målsammenlikning - må en ha elif?
# hvis tid - skuddårseksempel fom slide omtrent 29
# (not True or False) or (not False and not (not 1 > 2)) - logiske operatorer
# 1 <= x <= 100
# prioritet av betingelser: se prioritet_av_betingelser.py
# hvis tid: dørvaktsimulator (dorvaktsimulator.py)
# Spør om navnet
# Spør om alder
# hvis 18 eller over spør du
# om personen har vasket hendene,
# som 'Har du vaska henda, Birgitte?'
# hvis svaret er ja, ønsk henne velkommen inn.
# hvis hun ikke har vasket seg ber du henne
# om å gjøre det og komme tilbake
# hvis hun ikke er 18 eller over, svar at
# hun er for ung
# Hvordan skal en dele opp dette best mulig?
# Kan vi se noen tester som er inni andre tester?
navn = input('navn: ')
alder = int(input('alder: '))
if alder >= 18:
vasket_hendene = input(f'Har du vasket hendene,{navn}: ')
if 'ja' in vasket_hendene:
print('Velkommen,', navn)
else:
print('Vask vask, vask vaske henda.')
# print('gammel nok')
else:
print(f'Du er ikke gammel nok {navn}.')
\ No newline at end of file
spist = input('spiste du frokost:')
if spist.lower() == 'nei' or spist.lower() == 'ja':
print('svart noe riktig')
else:
print('duh')
\ No newline at end of file
spist = input('spiste du frokost:')
if 'ja' in spist.lower():
print('Det er lurt')
elif 'nei' in spist.lower():
print('Det er lurt å få i seg noe mat på morran.')
elif 'brøderteit' == spist:
print('hva med frokostblanding?')
else:
print('Viktigste måltidet etc.....blabla')
\ No newline at end of file
# Jo lenger opp, jo høyere prioritet i utregning.
'''
( )
** # Eksponent (opphøyd)
*, /, //, % # heltallsdivisjon, rest
+, -
<, <=, >, >=, <>, !=, ==
not
and
or
if – else
Lik prioritet: fra venstre mot høyre
'''
\ No newline at end of file
# Lag kode som spør brukeren hva pulsen er
#(per minutt)
# Hvis pulsen er høyere eller lik 80, skriv ut
#'Aktiv! Bra!'
# Hvis pulsen er lavere enn 80: skriv ut noe
#sånt som 'det er sikkert godt fortjent'
svar = int(input('puls:'))
if 76 < svar < 78:
print('det var da spesifikt')
if svar >= 80:
if svar >= 180:
print('Gærning')
else:
print("er dette hvilepulsen?")
else:
print('79 og under')
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment