Commit 61298c8e authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

gjort om til gitpod

parent d7446d50
......@@ -2,4 +2,6 @@
# Pythonpod
Denne kan en kjøre opp i nettleseren!
\ No newline at end of file
Denne kan en kjøre opp i nettleseren!
Det er derimot ikke noe dere trenger å tenke på i ITGK, det er slik at jeg kan programmere rett mot disse filene.
På sikt vil det derimot være noe som dere også kan gjøre. Hvis dere prøver å endre noe her (endre pythonkode) vil det ikke lagres, fordi dere ikke har tilgang.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment