Commit 579de11b authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

litt småendringer av strengeksemplene

parent 01124835
# Nok en gang: Se igjennom foilene, for de fleste av dem
# ligger koden på git. Takk Terje. ;-)
# Jeg rekker ikke å gå igjennom alle muligheter!
# En streng består av tegn, som kan hentes
# ut som elementer i en liste:
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ while(svar!="stopp"):
print("Kun bokstaver?",svar.isalpha())
print("Kun tall?",svar.isdigit())
print("Erstatte 'er' med 'var':",svar.replace("er","var"))
print(f"fancy: {svar.strip().split()}")
# strip fjerner whitespace før og etter
print(f"fancy: {svar.strip().split()}") # test med strengen ' hei på deg '
print("\nEndelig ferdig med dette tullet, ble nesten gal!")
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment