Commit 46fe2e8a authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

småtteri

parent 676b247a
#coding=utf-8
# For - loopies
# Den enkleste - fra 0 til og uten et heltall
......@@ -19,4 +20,4 @@
# spør om og lagre en streng
# spør hvor stort hopp du skal gjøre mellom hvert tegn
# for hvert hopp gjennom strengen skriver du ut om bokstaven er en vokal:
# bokstav in 'aeiouyæøå'
\ No newline at end of file
# bokstav in 'aeiouyæøå'
#coding=utf-8
# En litt mer grafisk beskrivelse av hvordan en kjører løkker
for i in range(0,20,2):
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment