Commit 3e04bf4f authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

før forelesning

parent b6a6df39
64
65
0
81
89
32
51
96
47
18
0
16
71
95
88
9
28
55
87
46
30
64
17
93
83
97
88
43
50
67
8
38
88
20
40
68
90
66
39
47
6
68
22
17
39
79
10
69
14
79
90
55
66
38
6
18
100
24
67
75
19
53
49
76
59
1
7
87
18
53
57
69
21
55
38
76
74
55
7
85
16
33
86
57
73
7
29
38
65
100
79
16
21
28
66
26
11
56
98
12
'''
- Hvorfor unntak?
- Når oppstår de? kan dere komme på noen ganger det har
oppstått unntak mens dere har holdt på med øvinger?
- Hvordan unngår man krasj? try_except_liste.py, try_except_float.py
- Oppgave: oppgave_try_except_deling.py
- Det finnes ulike typer unntak: try_except.py
- Man kan se feilmeldingene: exception_vis_feilmelding.py
- Man kan kjøre en kodebit bare hvis koden ikke utløser unntak.
- Man kan kjøre programkode uavhengig av om det oppståer feil eller ikke: try_finally.py
'''
\ No newline at end of file
filnavn = input("Oppgi navn på fila: ")
f = open(filnavn,"r") # Åpner fila for lesing
for linje in f: # Enda en måte å lese inn, trenger ikke readline()
tall = int(linje) # Oversetter streng til heltall
print(f'{tall} i tredje er {tall**3}.')
f.close()
a = int(input("a: "))
b = int(input("b: "))
try:
print(f'{a} delt på {b} er {a/b}')
except:
print('Noe ble feil')
import random
f = open('100tall.txt',"w") # Åpner fila for lesing
#f.writelines([str(random.randint(0,100))+'\n' for x in range(100)])
for i in range(100):
f.write(str(random.randint(0,100))+"\n")
f.close()
# Dette programmet leser seg selv fra fil og skriver
# ut noe til skjermen.
f = open('leser_seg_selv.py','r')
print(f.readline()) # Sjekk readline(), readlines()
# Se spesielt at med readline() strippes linjeskift bort.
f.close() # Vi må lukke den også. Den settes
\ No newline at end of file
# Be om navnet på en fil som skal leses inn.
# Les innholdet av filen som blir skrevet inn.
# Hver linje inneholder tall (strenger) mellom 0 og 100
# Skriv ut en linje for hvert tall (opphøy hver tall i tredje):
# 22 i tredje er 10648.
# Be brukeren om å skrive inn to tall.
# Skriv ut '3 delt på 2 er 1.5'
# Innkapsle delingen, slik at deling på 0 ikke utløser unntak
# men heller skriver ut 'Noe galt har skjedd'
\ No newline at end of file
try:
filnavn = input('Oppgi filnavn: ')
if '.txt' not in filnavn:
filnavn += '.txt'
f = open(filnavn,'r')
innhold = f.read()
f.close()
print(innhold)
except IOError:
print(f'Feil ved lesing av filen "{filnavn}"')
else:
print(filnavn)
\ No newline at end of file
try:
filnavn = input('Oppgi filnavn: ')
if '.txt' not in filnavn:
filnavn += '.txt'
f = open(filnavn,'r')
innhold = f.read()
f.close()
print(innhold)
except IOError:
print(f'Feil ved lesing av filen "{filnavn}"')
\ No newline at end of file
f = open('filenmin2.txt','r')
innhold = f.read()
f.seek(0)
innhold2 = f.read(20)
f.seek(0)
innhold3 = f.readline()
f.seek(0)
innhold4 = f.readlines()
f.close()
print(f'innhold:\n{innhold}\n')
print(f'innhold2:\n{innhold2}\n')
print(f'innhold3:\n{innhold3}\n')
print(f'innhold4:\n{innhold4}\n')
\ No newline at end of file
f = open('tallfil.txt','r')
innhold = []
linje = f.readline()
while linje:
innhold.append(int(linje))
linje = f.readline()
f.close()
print(f'innhold:\n{innhold}\n')
f = open('tallfil.txt','r')
innhold = f.readlines()
f.close()
print(f'innhold:\n{innhold}\n')
# Konverter til tall
tall = []
for i in innhold:
tall.append(int(i.strip()))
print(tall)
# Eller:
for i in range(len(innhold)):
innhold[i] = int(innhold[i].strip())
print(innhold)
\ No newline at end of file
filnavn = input('Oppgi navn på fila: ')
f = open(filnavn,'w')
print('Skriv inn tekst som skal lagres til {filnavn}')
print('Avslutt med å trykke enter (uten tekst)')
tekst = 'noe' # For å komme inn i while-løkka
enter = '\n' # For linjeskift
while tekst != '':
tekst = input('> ')
if tekst != '':
f.write(tekst+enter)
f.close()
print(f'Teksten er nå lagret i {filnavn}')
f = open(filnavn,'r')
innhold = f.readlines()
f.close()
print(innhold)
\ No newline at end of file
filnavn = input('Oppgi navn på fila: ')
print(f'Skriv inn tekst som lagres til {filnavn}')
print('Avslutt med å trykke enter (uten tekst)')
tekst ='noe'# For at while-lokka skal få True
enter ='\n' # Tegn for ny linje
liste =[] # Lager en tom liste
while tekst!='':
tekst = input('> ')
if tekst!='':
liste.append(tekst+enter)
f = open(filnavn,'w') # Åpner fila for skriving
f.writelines(liste) # Skriver lista av strenger til fil
f.close() # Stenger fila
print(f'Teksten har nå blitt lagret i {filnavn}')
\ No newline at end of file
filnavn = input('Oppgi navn på fila: ')
f = open(filnavn,'w') # Åpner fila for skriving
print(f'Skriv inn positive tall og tallet i andre lagres til {filnavn}')
print('Avslutt med å skrive -1')
tall = 0 # For at while-lokka skal få True
while tall!=-1:
tall = int(input('> '))
if tall != -1:
f.write(f'{tall}\t{tall**2}\n')
f.close()
print(f'Tallene har nå blitt lagret i {filnavn}')
\ No newline at end of file
filnavn = input('Oppgi navn på fila: ')
try:
f = open(filnavn,'r') # Åpner fila for lesing
innhold = f.read() # Leser inn hele driten på en gang
f.close()
print(innhold)
except IOError:
print('Finner ikke fila.')
\ No newline at end of file
filnavn = input('Oppgi navn på fila: ')
teller = 1 # Skal telle antall linjer
try:
f = open(filnavn,'r') # Åpner fila for lesing
linje = f.readline() # Leser første linje
while linje:
linje = linje.strip() # Fjern linjeskift
print(f'{teller}\t{linje}')
linje = f.readline()
teller += 1
f.close()
except IOError:
print('Finner ikke fila.')
\ No newline at end of file
filnavn = input('Oppgi navn på fila: ')
f = open(filnavn,'r') # Åpner fila for lesing
liste = f.readlines() # Leser inn hele fila som ei liste
f.close()
print(liste[1])
print(liste[3])
print(liste)
\ No newline at end of file
filnavn = input('Oppgi filnavn: ')
try:
f = open(filnavn,'r')
for linje in f:
tall = int(linje)
print(tall**3)
f.close()
except IOError:
print(f'Fila {filnavn} finnes ikke.')
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment