Commit 2d364f76 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

klar

parent 264e5b3b
......@@ -127,6 +127,8 @@ foo(tall)
# Når funksjonen er ferdig slettes variabelen.
# Derfor kan man overføre verdier via return!
# se på koden i skop.py
# Oppgave:
# - lag en funksjon areal_sirkel som skal ha en parameter radius
# - den skal skrive ut radius og areal for sirkelen
......
streng = 'detteernåenutruuuuliglangstrengsomi' \
'allefallikkejeggidderåtelletegnenetilfordahadde' \
'jegsikkertholdtpåtilimorgen!'
# To måter å finne lengden på: Gjørraresjæl eller delegere jobben. Hva tror dere er enklest?
\ No newline at end of file
def legg_ti_til_tall(tall):
tall += 10 # Begge heter tall!
print(f'Hvordan vet jeg at navn er "{navn}"?')
return tall
navn = 'Børge'
tall = 10 # Begge heter tall!
nyttall = legg_ti_til_tall(tall)
print(tall, nyttall)
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment