Commit 2a84f492 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

lagt til kommentarer

parent ef517ede
'''
#her gjør jeg noe først
"""
navn = input('navn: ')
alder = int(input('alder: '))
while len(navn) <= 4 or alder < 18:
......@@ -8,21 +7,25 @@ while len(navn) <= 4 or alder < 18:
navn = input('navn: ')
alder = int(input('alder: '))
'''
# her gjør jeg noe mer
"""
# men denne logikken kan en heller sette ut til en funksjon.
def get_proper_name_and_age():
while True:
print('navn minst fem bokstaver, alder minst 18')
navn = input('navn: ')
if navn == 'børge':
break # Hvis Børge, gå rett ut av løkka!
if navn == 'runar':
continue # Hvis runar, gå til start av løkka
alder = int(input('alder: '))
if alder > 17 and len(navn) > 4:
print('yaya')
return navn, alder
return navn, alder # Dette er vanlig utgang av funksjonen
print('her') # Se når denne skrives ut, vi kommer bare hit når navn er børge
return('dummy', 18)
navn, alder = get_proper_name_and_age()
print(navn, alder)
\ No newline at end of file
print(navn, alder)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment