Commit 264e5b3b authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

klar

parent fed3e6c9
# Det er forskjell på
# - Hva skal vi gjøre
# og
# - Hvordan i gjør det
# - Hvordan vi gjør det
# Man kan programmere vanskelig, eller smart.
# Man kan bruke ting flere ganger, til og med andres ting!
......@@ -11,10 +11,12 @@
streng = 'detteernåenutruuuuliglangstrengsomi' \
'allefallikkejeggidderåtelletegnenetilfordahadde' \
'jegsikkertholdtpåtilimorgen!'
"""
antall = 0
for tegn in streng:
antall += 1
"""
print(f'Strengen var {antall} tegn lang')
# Alternativet er å skrive
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment