Commit 235e3007 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

pre-uke40

parent b4b151c3
tilstand = print("Du står utenfor postkasse.")
alt1_ikke = "åpne døren"
alt2 = "åpne postkassen"
alt1_har = "åpne døren"
kommando = input("> ")
while True:
if kommando == alt1_ikke:
print("Døren er låst")
print("Du står utenfor postkasse.")
kommando = input("> ")
else:
kommando == alt2
print("Du finner nøkkel.")
print("Du står utenfor postkasse.")
input("> ")
break
while True:
if kommando == alt1_har:
print("Du låser døren og går inn")
\ No newline at end of file
# Oppgave slide 23
liste = [1,2,3,4,6,8,9,123,43,54,34,65,76,23,54]
svar=int(input("Gjett på et tall i lista: "))
if svar in liste:
print(svar,"er i lista")
else:
print(svar,"er ikke i lista")
def gjennomsnitt(liste): # beregne snittet av verdiene i lista
summen = 0
for item in liste: # Gaa igjennom lista element for element
summen += item
gjsnitt = summen/len(liste)
return gjsnitt
liste=[] # Lager en tom liste
tall = -1 # Lager en startverdi slik at while-løkka skal gå første gang
while(tall!=0):
tall=float(input("Skriv inn flere tall (avslutt med 0): "))
if tall!=0:
liste.append(tall)
print(liste)
snitt = gjennomsnitt(liste)
print("Gjennomsnittet er:",snitt)
# Oppgave 1:
# Skriv funksjonen lag_tall_liste()
# Inneholder en løkke der brukeren blir bedt om å skrive inn heltall.
# Hvert tall skal legges til i en liste. Når brukeren taster inn 0 skal
# listen med alle tallene som er lagt inn til nå returneres. Se eksempel
# Eks:
# print(lag_tall_liste())
# [2, 3, 11, -1, 122]
def lag_tall_liste():
liste = []
tall = int(input("Tall (0 avslutter): "))
while tall != 0:
liste.append(tall)
tall = int(input("Tall (0 avslutter): "))
return liste
print(lag_tall_liste())
# Oppgave 2
# Skriv funksjonen beregn_snitt():
# Denne funksjonen skal ta inn en liste som parameter,
# beregne gjennomsnittet av alle tall i listen, og returnere
# dette snittet. Se eksempel
# print(gjennomsnitt([2, 3, 11, -1, 122]))
# 27.4
def gjennomsnitt(liste):
return sum(liste)/len(liste)
print(gjennomsnitt([2, 3, 11, -1, 122]))
# Oppgave 3
# Skriv funksjonen topp_og_bunn().
# Funksjonen tar inn en liste, og returnerer TO ting:
# Laveste og høyeste verdi i listen. Se eksempel
# print(topp_og_bunn([2, 3, 11, -1, 122]))
# (-1, 122)
def topp_og_bunn(liste):
return min(liste),max(liste)
svar = topp_og_bunn([2, 3, 11, -1, 122])
print(svar)
svar[0] = 12
# Oppgave 1:
# Skriv funksjonen lag_tall_liste()
# Inneholder en løkke der brukeren blir bedt om å skrive inn heltall.
# Hvert tall skal legges til i en liste. Når brukeren taster inn 0 skal
# listen med alle tallene som er lagt inn til nå returneres. Se eksempel
# Eks:
# print(lag_tall_liste())
# [2, 3, 11, -1, 122]
# Oppgave 2
# Skriv funksjonen beregn_snitt():
# Denne funksjonen skal ta inn en liste som parameter,
# beregne gjennomsnittet av alle tall i listen, og returnere
# dette snittet. Se eksempel
# print(gjennomsnitt([2, 3, 11, -1, 122]))
# 27.4
# Oppgave 3
# Skriv funksjonen topp_og_bunn().
# Funksjonen tar inn en liste, og returnerer TO ting:
# Laveste og høyeste verdi i listen. Se eksempel
# print(topp_og_bunn([2, 3, 11, -1, 122]))
# (-1, 122)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment