Commit 15a2303c authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

første versjon av denne ukens kode

parent f086b8b0
import math # Importerer alt fra matte
from math import exp # Importerer bare funksjonen exp
# Vi har alle ting her. Som cosinus
ganger = 0
while ganger < 10:
for i in range(0,360,10):
rads = (2*math.pi)*(i/360)
my_cos = 10 + int(math.cos(rads)*10)
print("#"*my_cos)
ganger += 1
# Det samme kan en si om tangens, logaritmer, alt slikt.
liste = []
for x in range(10):
print(x, exp(x)) # e^x
print(x, math.e**x) # e^x
# Se side 16 og 17, Terje uke 39
\ No newline at end of file
def min_funksjon(nokka):
print(nokka[::-1])
print(min_funksjon("abcdefgh"))
\ No newline at end of file
# Del 1:
# Lag en funksjon differanse(tall1, tall2)
# Den skal _returnere_ differansen mellom tallene,
# absoluttverdien
# Inntil videre kaller vi bare denne ved at du skriver ut
# resultatet av et kall til differanse() med to valgfrie tall
# Del 2:
# Lag en funksjon tilfeldig_tall som spør brukeren om
# maksgrensen. Funksjonen skal returnere et tilfeldig tall
# mellom 0 og dette tallet.
# Del 3
# Lag funksjonen main()
# Den skal hente inn to tilfeldige tall med
# maksgrense gitt over. Så skal den skrive
# ut tallene og absoluttverdien av differansen.
# kjør så main()
\ No newline at end of file
# Del 1:
# Lag en funksjon differanse(tall1, tall2)
# Den skal _returnere_ differansen mellom tallene,
# absoluttverdien
# Inntil videre kaller vi bare denne ved at du skriver ut
# resultatet av et kall til differanse() med to valgfrie tall
def differanse(tall1, tall2):
# La oss gjøre det enkelt
return abs(tall1 - tall2)
# Del 2:
# Lag en funksjon tilfeldig_tall som spør brukeren om
# maksgrensen. Funksjonen skal returnere et tilfeldig tall
# mellom 0 og dette tallet.
import random
def tilfeldig_tall():
tall = int(input('maks_tall: '))
return random.randint(0, tall)
# Del 3
# Lag funksjonen main()
# Den skal hente inn to tilfeldige tall med
# maksgrense gitt over. Så skal den skrive
# ut tallene og absoluttverdien av differansen.
# kjør så main()
def main():
tall1 = tilfeldig_tall()
tall2 = tilfeldig_tall()
print(tall1, tall2, differanse(tall1, tall2))
main()
\ No newline at end of file
......@@ -40,7 +40,24 @@ print(f'2*3 = {gange(2,3)}')
# - legg merke til at kode utenfor en funksjon ikke kjenner til en inni!
# Vis ppt-siden med skoping, Terje side 4 fra uke 39
# Oppgave:
# Åpne oppgave_funksjoner.py
# Globale variable:
# Sjekk ut globale_variable.py
# ppt Terje s6 uke 39
# Biblioteker
# Se matte_bibliotek.py
# Se random_stuff.py
# Oppgave:
# Se oppgave_funksjoner.py
# Hva er en modul _egentlig_ - jo, bare en fil!
# Se min_modul.py
import min_modul
min_modul.min_funksjon("hei på deg")
# Et stort eksempel: romertall_3.py
\ No newline at end of file
import random
# Se ppt Terje s 19-20 uke 39
# tilfeldig flyttall fra og med 0 til og uten 1
print(random.random())
# tilfeldig flyttall mellom 0 og arg0
print(random.randint(0,100))
# tilfeldig flyttall mellom arg0 og arg1(med arg2 hopp)
print(random.randrange(100,200,10)) # Akkurat som range
# Tilfeldig blant en mengde:
print(random.choice('abcdefgh'))
print(random.choice([1,2,'tre']))
\ No newline at end of file
def romersiffer (n, entegn, femtegn, titegn):
# returnerer romertall som svarer til n med spesifiserte tegn for 1, 5 og 10
# Dette gjelder uansett om vi ser på enere, tiere eller hundrere -
# prinsippet er akkurat det samme. Det eneste som er ulikt er tegnene vi bruker.
if n==0: return ''
elif n==1: return entegn
elif n==2: return entegn+entegn
elif n==3: return entegn+entegn+entegn
elif n==4: return entegn+femtegn
elif n==5: return femtegn
elif n==6: return femtegn+entegn
elif n==7: return femtegn+entegn+entegn
elif n==8: return femtegn+entegn+entegn+entegn
elif n==9: return entegn+titegn
else: return 'ERROR!!!!!'
def romertall(n):
# returere romertall fra 0 til 999
r = '' # romertallet som streng
if n>999 or n<0: return 'Tallet for stort eller lite'
elif n>99:
# Nå må vi finne ut hvor mange hundrere det er i tallet
# n // 100 gir svaret!
# Vi legger til romersiffer(svaret av hundrerne som tall, og tegnene for
# 100, 500 og 1000)
r = r +romersiffer(n//100,'C','D','M')
# Med n = 952 vil en her kalle romersiffer med 900, og r blir 'CM'
# Nå må vi trekke fra hundrene
# Hvis n egentlig er 952 vil neste linje omgjøre den til 52
n = n - (n//100)*100 # Fjerner hundreplassen
# Utvider strengen med romersiffer, nå med hvor mange tiere vi har
# 52//10 = 5. Siden det er tierne vi ser på må vi kalle romersiffer
# med tegnene 'X', 'L' og 'C'
r = r + romersiffer(n//10,'X','L','C') # Tierplassen
# Starter vi med tallet 952 vil vi her ende opp med r = 'CM' + 'L' = 'CML'
# Siste del: sette inn enerne. Hvor mange? n%10 gir resten:
# 52%10 gir 2.
r = r + romersiffer(n%10,'I','V','X') # Enerplassen
# Starter vi med tallet 952 vil vi her ende opp med r = 'CML' + 'II' = 'CMLII'
return r # returnerer hele strengen. inn 952, ut
n = 0
while n>=0:
n = int(input('Tall mellom 0 og 999 '))
r = romertall(n)
print('Romertall for ',n,' er',r)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment