Commit 15766705 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

klar

parent bf0a1c23
......@@ -37,13 +37,13 @@ print(f'Typen til hva_returnerer_print: {type(hva_returnerer_print)}')
# gir et svar ut.
# valgfritt om en har parametre
def funksjonsnavn(innparameter1, innparameter2):
def funksjonsnavn(innparameter1, innparameter2): # 1 og 41 blir her parametre
# beregning en må gjøre for å komme til svaret
svar = innparameter1 + innparameter2 # Bare et eksempel, altså
return svar # valgfritt om en returnerer noe spesifikt
# funksjonen kalles så med
beregning = funksjonsnavn(1,41)
beregning = funksjonsnavn(1,41) # 1 og 41 her kalles 'argumenter'
print(beregning)
# Eksempel: Hvor mange vokaler er det i en streng
......@@ -57,7 +57,7 @@ print(beregning)
# - flytter beregninger ut fra programmet som styrer flyt
# sjakkoppgave?
# foil 26 fra Terje.
# foil 25 fra Terje.
# lag en løkke som ber brukeren skrive inn et gyldig sjakkfelt [a-h1-8]
# returner hvilken farge feltet har
# regel: for a, c, e, g: oddetall svarte, partal hvite, motsatt for resten
......@@ -66,6 +66,7 @@ print(beregning)
# tallberegning ut av løkken. Det øker lesbarheten!
# Jeg tar bare med et alternativ her, som er litt mer kompakt,
# for å vise at dette kan gjøres på veldig mange måter.
'''
def sjakk():
ordentlig = input('sjakkrute: ')
......@@ -75,8 +76,46 @@ def sjakk():
if ordentlig[0] in 'aceg':
if ordentlig[1] in '02468': return 'Hvit'
else: return 'Svart'
else:
else: # Legg merke til at jeg sjekker om tallene er TEGNENE for partall
if ordentlig[1] in '02468': return 'Svart'
else: return 'Hvit'
print(sjakk())
\ No newline at end of file
print(sjakk())
'''
# ppt side 38: top-down design
# ppt side 42 viktig - lokale variable
'''
def hent_navn():
navn = input('Skriv navnet: ') # Lokal variabel!
# Variabelen navn kan kun brukes her!!!
def main():
hent_navn()
print('Hallo',navn) # gir feilmelding!!!
main()
'''
# Et annet eksempel, som bruker samme navn på variable
# men det er altså ikke samme variabel
def foo(inn):
tall = inn*2 # tall her
print(tall) # er ikke den samme variabelen
tall = 3 # som tall her
print(tall)
foo(tall)
# Hvorfor er det sånn? ppt side 44 forteller om 'skop' (scope).
# En variabel lever i sin egen omgivelse. Når den deklareres inni
# en funksjon så lever den bare så lenge som funksjonen lever.
# Når funksjonen er ferdig slettes variabelen.
# Derfor kan man overføre verdier via return!
# Oppgave:
# - lag en funksjon areal_sirkel som skal ha en parameter radius
# - den skal skrive ut radius og areal for sirkelen
# - Hint: import math og math.pi
\ No newline at end of file
......@@ -14,7 +14,7 @@ for i in range(50,100,-1):
# Avansertestestere: Kan man... uhm...
# Hvis jeg vil loope gjennom mange ulike tall jeg vet på forhånd...
# Er det noe i senere pensum som kan hjelpe meg med det? Pliiiis!!!1!
# Hint: la oss kikke litt på lister.
# Hint: la oss kikke litt på lister. De skrives med slike: []
# Avansertestest: kan vi... uhm... gå nedover? Telle baklengs? fra bakerste bokstav?
......@@ -24,3 +24,29 @@ for i in range(50,100,-1):
# spør hvor stort hopp du skal gjøre mellom hvert tegn
# for hvert hopp gjennom strengen skriver du ut om bokstaven er en vokal:
# bokstav in 'aeiouyæøå'
# Det siste: break og continue
# break kan presse seg ut av en løkke, HELT ut
nok = 0
while True:
if nok > 1000:
break
nok += 1
print(nok)
# Oppgave: (Neppe på forelesning, men dere kan gjøre den selv)
# Kan dere lage en evig løkke, som spør om navn,
# og det gjør den helt til navnet gitt har to a'er?
# continue presser seg ut av denne 'iterasjonen' gjennom løkka, og starter øverst igjen
# Skriv ut tall delelige på alle av 3, 7 og 13:
# Hvis det ikke er delelig på 13, da kan vi hoppe rett ut med en gang
for i in range(1,1000):
if i % 13:
continue
if i % 7:
continue
if i % 3:
continue
print(i)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment