Commit 04d16581 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

klar

parent 5c3d2275
......@@ -18,7 +18,12 @@
# Avansertestestere: Vi får se om vi har tid til en oppgave eller to om for-løkker.
# Som:
# spør om å lagre en streng
# Skriv ut annenhver bokstav fra følgende variabel, bakfra: (først 'n', så 'g', så 'o' osv...
streng = 'detteernåenutruuuuliglangstrengsomi' \
'allefallikkejeggidderåtelletegnenetilfordahadde' \
'jegsikkertholdtpåtilimorgen!'
# Denne tar du hjemme, den tar for mye tid nå.
# spør hvor stort hopp du skal gjøre mellom hvert tegn
# for hvert hopp gjennom strengen skriver du ut om bokstaven er en vokal:
# bokstav in 'aeiouyæøå'
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment