Commit 04a1af4c authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

klar

parent c502e2fb
def funksjon():
print(42)
def legg_til_ti(tall):
tall += 10
return tall
def legg_sammen_tall(tall1, tall2):
return tall1 + tall2
#funksjon()
print(legg_til_ti(10))
print(legg_sammen_tall(41, 1))
\ No newline at end of file
# Eksempel: Hvor mange vokaler er det i en streng
# Kan du lage en funksjon antall_vokaler som returnerer
# hvor mange vokaler det er i strengen?
#- definere en funksjon
#- gå igjennom hele strengen - for?
#- sjekke om et tegn er en vokal: 'a' in 'aei'
#- telle antallet hvis nokkanokka
def antall_vokaler(streng):
vokaler = 'aeiouyæøå'
antall = 0
for bokstav in streng:
print('inni for:', bokstav)
if bokstav in vokaler:
print('inni if:', bokstav)
antall += 1
return antall
print(antall_vokaler('trudderudderantan'))
\ No newline at end of file
......@@ -12,30 +12,12 @@ streng = 'detteernåenutruuuuliglangstrengsomi' \
'allefallikkejeggidderåtelletegnenetilfordahadde' \
'jegsikkertholdtpåtilimorgen!'
"""
antall = 0
for tegn in streng:
antall += 1
print(f'Strengen var {antall} tegn lang')
# Alternativet er å skrive
print(f'Strengen var {len(streng)} tegn lang')
# len(streng) er en funksjon - og kalles det fordi den gjør noe for oss
# De fleste funksjoner bruker vi fordi de returnerer noe av verdi til oss,
# som len(). Andre bruker vi fordi de gjør noe for oss, som print()
# Vi ser ikke hvordan koden til len() egentlig er, ikke bryr vi oss heller!
# len(), print(), int(), float(), ord(), chr(), input()
# Alle disse har dere brukt, men de oppfører seg litt ulikt.
# alle returnerer noe, men hva returnerer print?
hva_returnerer_print = print('hva_returnerer_print')
print("hva_returnerer_print:",hva_returnerer_print)
print(f'Typen til hva_returnerer_print: {type(hva_returnerer_print)}')
"""
# Hvordan skriver man en funksjon selv? La oss først tenke på en som
# gir et svar ut.
......
#coding=utf-8
# For - loopies
alfabet = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå'
# Den enkleste - fra 0 til og uten et heltall
# Den litt mer avanserte: fra et tall til og uten et annet
# Enda mer avansert: Fra et tall, til og uten et annet tall, men hopp n hver gang!
# Avansertest: Kan man loope tegnene i en streng?
# Avansertestestere: Kan man... uhm...
# Hvis jeg vil loope gjennom mange ulike tall jeg vet på forhånd...
# Er det noe i senere pensum som kan hjelpe meg med det? Pliiiis!!!1!
# Hint: la oss kikke litt på lister. De skrives med slike: []
# Avansertestest: kan vi... uhm... gå nedover? Telle baklengs? fra bakerste bokstav?
# Avansertestestere: Vi får se om vi har tid til en oppgave eller to om for-løkker.
# Som:
# Skriv ut annenhver bokstav fra følgende variabel, bakfra: (først 'n', så 'g', så 'o' osv...
streng = 'detteernåenutruuuuliglangstrengsomi' \
'allefallikkejeggidderåtelletegnenetilfordahadde' \
'jegsikkertholdtpåtilimorgen!'
"""
# Denne under tar du hjemme, den tar for mye tid nå.
# spør hvor stort hopp du skal gjøre mellom hvert tegn
# for hvert hopp gjennom strengen skriver du ut om bokstaven er en vokal:
# bokstav in 'aeiouyæøå'
# Det siste: break og continue
# break kan presse seg ut av en løkke, HELT ut
"""
nok = 0
while True:
break
if nok > 1000:
print('nå er det nok!')
break
nok += 1
# etter dette
print(nok)
"""
"""
# Oppgave: (Neppe på forelesning, men dere kan gjøre den selv)
# Kan dere lage en evig løkke, som spør om navn,
# og det gjør den helt til navnet gitt har to a'er?
# continue presser seg ut av denne 'iterasjonen' gjennom løkka, og starter øverst igjen
"""
# Skriv ut tall delelige på alle av 3, 7 og 13:
# Hvis det ikke er delelig på 13, da kan vi hoppe rett ut med en gang
for i in range(1,1000):
if i % 13:
continue
if i % 7:
continue
if i % 3:
if i % 13 == 0:
print(f"{i} er delelig på 13")
continue
if i % 7 == 0:
print(f"{i} er delelig på 7")
continue
if i % 3 == 0:
print(f"{i} er delelig på 3")
continue
print(i)
"""
\ No newline at end of file
......@@ -3,4 +3,13 @@ streng = 'detteernåenutruuuuliglangstrengsomi' \
'jegsikkertholdtpåtilimorgen!'
# To måter å finne lengden på: Gjørraresjæl eller delegere jobben. Hva tror dere er enklest?
\ No newline at end of file
# To måter å finne lengden på: Gjørraresjæl eller delegere jobben. Hva tror dere er enklest?
def lengde_av_streng(streng):
antall = 0
for tegn in streng:
print(tegn)
antall += 1
return antall
print(lengde_av_streng(streng))
print('her?',len(streng))
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment