Commit a957aa0e authored by Sigurd Kolstad Skåre's avatar Sigurd Kolstad Skåre
Browse files

Update README.md

parent 2bf923e3
......@@ -39,7 +39,7 @@ Noe som ikke ble nevnt i dokumentasjonen i prosjekt 3, er hvordan man kjører en
Da denne oppgaven ber oss vise grunnleggende kunnskap om React Native, og vi ikke har valgt oppgave a, skriver vi noen få setninger om React Native. React Native er et “cross-platform” mobil-rammeverk som bruker Reactjs for å bygge mobilapplikasjoner. Likt med React for Web – som vårt prosjekt er skrevet i – er React Native applikasjoner skrevet med JavaScript og XML-esque markup kjent som JSX.
Forskjellen mellom React og React Native, er at React Native bruker «native rendering». For IOS vil dette si *Objective-C* og for Android brukes *Java*. Dermed resulterer koden i ekte «mobile» UI-komponenter, og applikasjoner skrevet i React Native vil for sluttbrukeren være en «ekte mobil-applikasjon», ikke bare et «webview». [Learning React Native, 2021](https://www.oreilly.com/library/view/learning-react-native/9781491929049/ch01.html)
Forskjellen mellom React og React Native, er at React Native bruker «native rendering». For IOS vil dette si *Objective-C* og for Android brukes *Java*. Dermed resulterer koden i ekte «mobile» UI-komponenter, og applikasjoner skrevet i React Native vil for sluttbrukeren være en «ekte mobil-applikasjon», ikke bare et «webview». [(Learning React Native, 2021)](https://www.oreilly.com/library/view/learning-react-native/9781491929049/ch01.html)
Hadde vi valg å gjøre oppgave a) måtte vi gjort noen endringer for at ReactNative skulle fungert. Dette er fordi vanlig ReactJS (og følgelig prosjekt 3) bruker HTML-tags. ReactNative bruker kun JSX. Derfor måtte vi f.eks. erstattet alle *div* (som er HTML) med f.eks. *View*. I tillegg måtte vi endret all CSS, da dette ikke brukes til å style React Native komponenter. (Selv om det brukes en veldig lik metode.)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment